Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

nedokázali by ste

nedokázali by ste nasnímať ostré zábery. Informácie o internom nabíjateľnom akumulátore Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je zapnuté napájanie a či je nabitý akumulátor. Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát používate iba na krátke obdobia, akumulátor sa bude postupne vybíjať. Ak fotoaparát vôbec nepoužijete približne 3 mesiace, akumulátor sa vybije úplne. Preto zaistite, aby bol akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu. Vybitý nabíjateľný akumulátor však nijako neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania. Ak pri každom nabíjaní vnútorného nabíjateľného akumulátora dôjde k obnoveniu nastavení na predvolené nastavenia, akumulátor je už možno nepoužiteľný. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony. Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného akumulátora Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu alebo zapojte fotoaparát do elektrickej zásuvky 200 použitím adaptéra striedavého prúdu (predáva sa samostatne) a nechajte fotoaparát vypnutý 24 hodín alebo dlhšie. Informácie o pamäťových kartách Na pamäťovú kartu alebo na adaptér pamäťových kariet nenalepujte žiadne štítky. Mohli by ste tak spôsobiť poruchu. Informácie o snímaní a prehrávaní • Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom sa odporúča pomocou fotoaparátu naformátovať pamäťovú kartu, aby sa ešte pred snímaním zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty. Pripomíname, že formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte a ich obnovenie nie je možné. Ak máte na karte uložené nejaké cenné údaje, uložte ich do počítača. • Ak opakovane nahrávate a odstraňujete zábery, na pamäťovej karte môže dôjsť k fragmentácii údajov. To môže znemožniť ukladanie alebo nahrávanie videozáznamov. Ak k tomu dôjde, uložte svoje zábery do počítača alebo do iného ukladacieho zariadenia a potom naformátujte pamäťovú kartu (s. 150). • Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí vykonajte testovacie

snímanie, ktorým si overíte, či fotoaparát pracuje správne. • Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu, namočeniu ani ponoreniu do vody. • Nepozerajte sa do slnka alebo silného svetla cez odstránený objektív alebo hľadáčik. Môže vám to spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku. Môže to spôsobiť aj poruchu fotoaparátu. • Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu silných rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí správne snímať či prehrávať. • Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy. • Ak si všimnete skondenzované kvapky vody, utrite ich pred použitím fotoaparátu (s. 199). • Fotoaparátom netraste ani nenarážajte. Okrem porúch a neschopnosti nasnímať zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie záznamového média a zničenie, poškodenie či stratu obrazových údajov. • Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku môže spôsobiť, že roztopené nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu. • Fotoaparát, dodávané príslušenstvo atď. uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia pamäťovej karty alebo iného podobného príslušenstva. Ak sa vyskytne takýto problém, okamžite vyhľadajte lekára. Iné 201

 • Page 1 and 2:

  Digitálny fotoaparát s vymeniteľ

 • Page 3 and 4:

  Informácie pre európskych spotreb

 • Page 5 and 6:

  Informácie o používaní fotoapar

 • Page 7 and 8:

  Nejedná sa o skutočné fotografie

 • Page 9 and 10:

  Používanie funkcie snímania Sní

 • Page 11 and 12:

  Používanie funkcie zobrazenia Zme

 • Page 13 and 14:

  Identifikácia súčastí Podrobnos

 • Page 15 and 16:

  S Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)

 • Page 17 and 18:

  I Kryt pripájacej plochy • Využ

 • Page 19 and 20:

  Poznámky • Doba nabíjania sa l

 • Page 21 and 22:

  Dostupné pamäťové karty • S t

 • Page 23 and 24:

  Efektívne používanie akumulátor

 • Page 25 and 26:

  Poznámky k používaniu kariet „

 • Page 27 and 28:

  Odpojenie objektívu od fotoaparát

 • Page 29 and 30:

  5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďa

 • Page 31 and 32:

  Používanie dodávaného prísluš

 • Page 33 and 34:

  Kontrola počtu fotografií, ktoré

 • Page 35 and 36:

  - používa sa akumulátor nabíjan

 • Page 37 and 38:

  Čistenie obrazového snímača Pra

 • Page 39 and 40:

  4 Použite ofukovač na vyčistenie

 • Page 41 and 42:

  Prepnutie obrazovky s informáciami

 • Page 43 and 44:

  Zobrazenie informácií o zázname

 • Page 45 and 46:

  Zobrazenie informácií o zázname

 • Page 47 and 48:

  Výber funkcie alebo nastavenia Fun

 • Page 49 and 50:

  Funkcie volené tlačidlom Fn (Funk

 • Page 51 and 52:

  Panorama: Size (146) Panorama: Dire

 • Page 53 and 54:

  Ponuka prehrávania Delete (135) St

 • Page 55 and 56:

  Ponuka nastavenia LCD Brightness (1

 • Page 57 and 58:

  Snímanie fotografie bez otrasov fo

 • Page 59 and 60:

  Poznámka • Funkcia SteadyShot ne

 • Page 61 and 62:

  4 Keď sa používa objektív s tra

 • Page 63 and 64:

  Nastavenie nepretržitého snímani

 • Page 65 and 66:

  (Portrait) (Sports Action) (Macro)

 • Page 67 and 68:

  Snímanie panoramatických záberov

 • Page 69 and 70:

  Tipy na snímanie panoramatických

 • Page 71 and 72:

  Snímanie fotografie požadovaným

 • Page 73 and 74:

  Snímanie ovládaním rozostrenia p

 • Page 75 and 76:

  Kontrola rozmazania pozadia (tlači

 • Page 77 and 78:

  3 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 79 and 80:

  Poznámky • Indikátor (upozornen

 • Page 81 and 82:

  4 Čiastočným stlačením tlačid

 • Page 83 and 84:

  Poznámky • Zorný uhol videozáz

 • Page 85 and 86:

  Dostupný čas nahrávania pre vide

 • Page 87 and 88:

  Používanie funkcie snímania Výb

 • Page 89 and 90:

  Meranie presnej vzdialenosti od obj

 • Page 91 and 92:

  Výber oblasti zaostrenia (oblasť

 • Page 93 and 94:

  Kontrola zaostrenia zväčšením z

 • Page 95 and 96:

  Rozpoznávanie tvárí Používanie

 • Page 97 and 98:

  Citlivosť detekcie úsmevov Citliv

 • Page 99 and 100:

  (Flash Off) (Autoflash) (Fill-flash

 • Page 101 and 102:

  Snímanie s bezdrôtovým bleskom S

 • Page 103 and 104:

  3 Stlačením tlačidla AEL uzamkni

 • Page 105 and 106:

  Tlačidlo MENU t 2 t [Histogram] t

 • Page 107 and 108:

  Poznámky • Ak nie je možné ur

 • Page 109 and 110:

  Automatická kompenzácia jasu a ko

 • Page 111 and 112:

  • Pri nastavení uzávierky pre

 • Page 113 and 114:

  Možnosti (Contrast), (Saturation)

 • Page 115 and 116:

  Úprava vyváženia bielej farby po

 • Page 117 and 118:

  1 Tlačidlo WB na ovládacom tlači

 • Page 119 and 120:

  Výber dynamického režimu Tento f

 • Page 121 and 122:

  2 Upravte zaostrenie a nasnímajte

 • Page 123 and 124:

  1 Tlačidlo na ovládacom tlačidle

 • Page 125 and 126:

  Poznámka • Pri prehrávaní na t

 • Page 127 and 128:

  Zväčšenie záberov Statický zá

 • Page 129 and 130:

  Opakované prehrávanie Tlačidlo M

 • Page 131 and 132:

  B Zobrazenie Význam Informácie fu

 • Page 133 and 134:

  Zobrazenie Význam Optimalizácia d

 • Page 135 and 136:

  Vymazávanie fotografií (vymazať)

 • Page 137 and 138:

  Prezeranie záberov na televíznej

 • Page 139 and 140:

  Používanie programu „BRAVIA“

 • Page 141 and 142:

  Zmena nastavenia Nastavenie funkcie

 • Page 143 and 144:

  Skrátenie času potrebného na zí

 • Page 145 and 146:

  Nastavenie veľkosti a kvality foto

 • Page 147 and 148:

  Režim [AVCHD] Režim [MP4] 480) (1

 • Page 149 and 150: Nastavenie spôsobu záznamu na pam
 • Page 151 and 152: • Podľa typu pamäťovej karty m
 • Page 153 and 154: Zmena nastavenia redukcie šumu Vyp
 • Page 155 and 156: Zmeny funkcie tlačidiel Zmeny funk
 • Page 157 and 158: Tlačidlo MENU t [Enable] 1 t [Rele
 • Page 159 and 160: Nastavenie doby zobrazenia fotograf
 • Page 161 and 162: Obnovenie predvolených nastavení
 • Page 163 and 164: Položky Obnovenie na hodnotu Slide
 • Page 165 and 166: Odporúčané počítačové prostr
 • Page 167 and 168: ROM (je súčasťou dodávky), nain
 • Page 169 and 170: Používanie programu „PMB“ Apl
 • Page 171 and 172: Názov súboru Priečinok Typ súbo
 • Page 173 and 174: Vytvorenie disku s videozáznamom M
 • Page 175 and 176: 1 Vyberte videozáznamy vo formáte
 • Page 177 and 178: Vytvorenie disku v kvalite obrazu s
 • Page 179 and 180: Označenie fotografií dátumom Pri
 • Page 181 and 182: Zväčšenie 1,10 × s 50 mm objekt
 • Page 183 and 184: Kapacita typická 7,7 Wh (1 080 mAh
 • Page 185 and 186: Označenia alebo ® však nie sú
 • Page 187 and 188: • Akumulátor je nepoužiteľný
 • Page 189 and 190: • Snímate v režime manuálneho
 • Page 191 and 192: • Použite softvér „PMB“ na
 • Page 193 and 194: Nie je možné kopírovať zábery.
 • Page 195 and 196: Keď zapnete fotoaparát, zobrazí
 • Page 197 and 198: Počas vykonávania tejto redukcie
 • Page 199: Preventívne opatrenia Fotoaparát
 • Page 203 and 204: GPS (len model SLT-A55V) Tento syst
 • Page 205 and 206: Trojrozmerné snímky Poznámky k z
 • Page 207 and 208: Register Register Číselné 3D ...
 • Page 209 and 210: Oblasť automatického zaostrenia .
 • Page 211 and 212: Poznámky k licencii Fotoaparát ob
 • Page 213 and 214: 213