Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Vytvorenie nového

Vytvorenie nového priečinka Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií. Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno vyšším, ako je číslo naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym priečinkom pre ukladanie záberov. Priečinky pre statické zábery a videozáznamy sa vytvoria súčasne. Tlačidlo MENU t 150 1 t [New Folder] Poznámky • Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením, a potom snímate zábery, automaticky sa môže vytvoriť nový priečinok. • V priečinku je možné uložiť až 4 000 záberov. Po prekročení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok. Výber priečinka pre záznam fotografií Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existujú dva alebo viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na ukladanie záberov. Tlačidlo MENU t 1 t [Select REC Folder] t vyberte požadovaný priečinok Poznámky • Ak vyberiete nastavenie [Date Form], priečinok nie je možné vybrať. • Pre videozáznamy nemôžete vybrať priečinok. Formátovanie pamäťovej karty Formátovaním sa odstránia všetky údaje na pamäťovej karte vrátane chránených fotografií bez možnosti obnovenia. Tlačidlo MENU t 1 t [Format] t [Enter] Poznámky • Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu, kým indikátor svieti. • Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v počítači, pamäťová karta sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať použiť vo fotoaparáte.

• Podľa typu pamäťovej karty môže formátovanie trvať aj niekoľko minút. Obnovenie databázy záberov Ak sa pre videozáznamy nájdu nekonzistencie v súbore databázy záberov, ktoré boli spôsobené spracovaním videozáznamov v počítači, videozáznamy na pamäťovej karte sa nebudú prehrávať v tejto forme. Ak k tomu dôjde, fotoaparát opraví súbor. Tlačidlo MENU t [Enter] 1 t [Recover Image DB] t Poznámka • Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízke napätie akumulátora počas opravy môže spôsobiť poškodenie údajov. Kontrola zostávajúceho miesta na karte Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu a počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu. Tlačidlo MENU t 1 t [Display Card Space] Nastavenie funkcie odovzdávania pre kartu Eye-Fi Nastavuje, či sa bude používať funkcia odovzdávania pri používaní karty Eye-Fi (je komerčne dostupná). Táto položka sa zobrazuje iba v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi. Zmena nastavenia Tlačidlo MENU t 2 t [Upload Settings] t vyberte požadované nastavenie Indikátory stavu počas komunikácie Pohotovostný režim. Žiadne zábery sa neposielajú. Pohotovostný režim odovzdávania. Pripája sa. Prebieha odovzdávanie. Chyba 151