Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

1 Nastavte prepínač

1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M. 2 Otočením ovládacieho kolieska upravte rýchlosť uzávierky, podržte stlačené tlačidlo a otáčaním ovládacieho kolieska upravte clonu. Tlačidlo Clona (clonové číslo) Rýchlosť uzávierky 3 Po nastavení expozície nasnímajte fotografiu. • Skontrolujte hodnotu expozície na stupnici EV (merané manuálne*). Smerom k značke +: fotografia bude jasnejšia. Smerom k značke –: fotografia bude tmavšia. Ak je expozícia nastavená mimo rozsahu stupnice EV, zobrazí sa šípka b B. Ak sa rozdiel zvýši, šípka začne blikať. * Keď je fotoaparát spustený v režime M, zobrazí hodnotu nedostatočnej alebo nadmernej kompenzácie podľa správnej expozície pomocou indexu na indikátore kompenzácie expozície. Štandardná hodnota 78

Poznámky • Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej expozície nezobrazuje. • Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, citlivosť ISO [AUTO] je nastavená na hodnotu [100]. V režime M nastavenie citlivosti ISO [AUTO] nie je k dispozícii. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby (s. 108). • Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Dosah blesku sa však líši v závislosti od hodnoty clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (s. 100). Manuálny posun Kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť bez zmeny nastavenej expozície. Otočením ovládacieho kolieska počas stlačenia tlačidla AEL vyberte kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony. Tlačidlo AEL Snímanie záberov 79