Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 3 B. 4 C.5 D.6 Bài 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được < n H2O trong cùng điều kiện ancol thuộc loại nào? A. Ancol no, đơn chức B. Ancol không no, đơn chức hoặc đa chức C. Ancol no, đơn chức hoặc đa chức D. Ancol không no, đơn chức Bài 3: Cho các ancol sau: CH 3 OH (1); C 2 H 5 OH (2); C 3 H 7 OH (3). Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi? A. (1) < (2) < (3) B. (2) < (3) < (1) Bài 4: Xác định tên theo IUPAC của ancol sau: A. 4 – metylpentan – 2 – ol. B. 1,3 – đimetylbutan – 1 – ol. C. (3)

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định C. Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng D. Dãy chất C 2 H 5 Cl, C 2 H 5 Br, C 2 H 5 I có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải. Bài 8: Chọn phát biểu sai 1. C 2 H 5 OH tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào 2. C 4 H 9 OH tạo được liên kết hiđro với nước nên tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. 3. C 6 H 5 OH tan trong nước kém hơn C 2 H 5 OH 4. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol có nhiệt độ sôi cao bất thường so với hiđrocacbon có cùng khối lượng phân tử A. 2,3 B. 2 C.3,4 D. 3 Bài 9: Phát biểu nào sau đây đúng nhất A. Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – OH B. Hợp chất CH 3 – CH 2 – OH là ancol etylic C. Hợp chất C 6 H 5 – CH 2 OH là phenol D. Tất cả đều đúng Bài 10: Một ancol đơn chức, mạch hở có %O = 50% về khối lượng. Công thức của ancol là gì? A. C 3 H 7 OH B. C 2 H 5 OH C. CH 3 OH D. C 6 H 5 OH Bài 11: Phenol phản ứng được với các chất nào sau đây: 1. Na 2. NaOH 3. Dung dịch Br 2 4. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 5. Na 2 CO 3 A. 1,4,5 B. 1,3,5 C.1,2,3 D.1,2,4 Bài 12: Có bao nhiêu đồng phân ứng với CTPT C 8 H 10 O, biết các đồng phân này đều có vòng benzen và đều phản ứng với dung dịch NaOH A. 7 B. 8 C. 6 D.9 Bài 13: Tách nước của ancol 2 – metylbutan – 2 –ol (xúc tác: H 2 SO 4 đặc) được bao nhiêu sản phẩm anken? A. 1 B. 2 C.3 D.không có phản ứng Bài 14: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO 3 . X có thể là: A. Anilin B. Phenol C.Ancol etylic D.Stiren MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 58 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial