Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trước hết, HS phải biết phân tích các quá trình xảy ra sau đó tổng hợp lại những điều cần rút ra, cần chú ý trong khi thực hiện cách điều chế. Như vậy, nếu HS giải được bài tập này đã rèn luyện được các thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa; các kĩ năng thực hành thí nghiệm: sử dụng dụng cụ hóa chất, giải thích thí nghiệm,... Khi sử dụng bài tập này trong hoạt động dạy học nhóm, các em HS còn được thể hiện các kĩ năng hợp tác cùng giải quyết bài tập trên: Khi tìm hiểu đề bài, HS sẽ được rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng trao đổi thông tin, kĩ năng lắng nghe và tổng hợp kiến thức để tìm ra chuỗi phản ứng hóa học. Tiếp đó, những HS có khả năng quan sát, phân tích hình ảnh tốt sẽ được phát triển khả năng của mình khi xử lí hình ảnh, qua đó các em được rèn luyện và phát triển kĩ năng xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân trong hoạt động nhóm 2.5. Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của học sinh Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi tiến hành đánh giá năng lực hợp tác của HS thông qua đánh giá quan sát, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, và thông qua kết quả học tập - thành tích học tập của HS 2.5.1. Đánh giá qua quan sát Dựa vào các biểu hiện và kết quả đầu ra cần đạt về năng lực hợp tác của HS, chúng tôi thiết kế tiêu chí, các mức độ đánh giá năng lực hợp tác của HS và bảng kiểm quan sát để đánh giá sự phát triển năng lực hợp tác của HS như sau: Năng lực thành phần Xác định mục đích và phương thức hợp tác Bảng 2.3. Tiêu chí và các mức độ đánh giá năng lực hợp tác của HS Tiêu chí Mức 1 đánh giá (1 điểm) 1. Chủ động Không chủ đề xuất mục động đề xuất đích hợp tác mục đích hợp để giải quyết tác để giải một vấn đề quyết một vấn do bản thân đề do bản thân và người và người khác khác đưa ra đưa ra Mức độ Mức 2 Mức 3 Mức 4 (2 điểm) (3 điểm) (4 điểm) Đôi khi chủ Chủ động Luôn chủ động đề xuất đề xuất mục động đề xuất mục đích đích hợp tác mục đích hợp hợp tác để để giải tác để giải giải quyết quyết một quyết một một vấn đề vấn đề do vấn đề do do bản thân bản thân và bản thân và và người người khác người khác khác đưa ra đưa ra đưa ra DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 83 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2. Lựa chọn Không lựa Đôi khi lựa Lựa chọn Chủ động lựa hình thức làm chọn được hình chọn được được hình chọn được việc nhóm có thức làm việc hình thức thức làm hình thức quy mô phù nhóm có quy làm việc việc nhóm làm việc hợp với yêu mô phù hợp với nhóm có có quy mô nhóm có quy cầu và nhiệm yêu cầu và quy mô phù phù hợp với mô phù hợp vụ nhiệm vụ hợp với yêu yêu cầu và với yêu cầu cầu và nhiệm vụ và nhiệm vụ nhiệm vụ 3. Tự nhận Từ chối nhận Thỉnh Tự nhận Chủ động trách nhiệm trách nhiệm và thoảng tự trách nhiệm nhận trách và vai trò của vai trò của nhận trách và vai trò nhiệm và vai mình trong mình trong hoạt nhiệm và của mình trò của mình hoạt động động chung của vai trò của trong hoạt trong hoạt chung của nhóm mình trong động chung động chung nhóm hoạt động của nhóm của nhóm chung của nhóm 4. Phân tích Không phân Bước đầu Có kĩ năng Chủ động được các tích được các phân tích phân tích phân tích công việc cần công việc cần được các được các được các Xác định thực hiện để thực hiện để công việc công việc công việc cần trách nhiệm hoàn thành hoàn thành cần thực cần thực thực hiện để và hoạt nhiệm vụ, nhiệm vụ, hiện để hiện để hoàn thành động của đáp ứng được không tự đáp hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ, bản thân mục đích ứng được mục nhiệm vụ, nhiệm vụ, đáp ứng chung, đánh đích chung, đáp ứng đáp ứng được mục giá được khả không tự đánh được mục được mục đích chung, năng của giá được khả đích chung, đích chung, đánh giá mình có thể năng của mình đánh giá đánh giá được khả đóng góp để có thể đóng được khả được khả năng của thúc đẩy hoạt góp để thúc đẩy năng của năng của mình có thể động chung. hoạt động mình có thể mình có thể đóng góp để chung đóng góp để đóng góp để thúc đẩy hoạt thúc đẩy thúc đẩy động chung hoạt động hoạt động chung chung Xác định 5. Phân tích Không thể phân Đôi khi Có kĩ năng Chủ động nhu cầu và được khả tích được khả phân tích phân tích phân tích DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 84 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial