Acta Ordinis Fratrum Minorum - OFM

ofm.org

Acta Ordinis Fratrum Minorum - OFM

E POSTULATIONE GENERALI 289Deum tum in proximum, necnon de cardinalibusPrudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudineiisque adnexis in gradu heroico BeatiIacobi Illyrici de Bitecto, laici professi ex OrdineFratrum Minorum, in casu et ad effectumde quo agitur.Hoc autem decretum publici iuris fieri etin acta Congregationis de Causis SanctorumSummus Pontifex referri mandavit.Datum Romae, die 19 mensis Decembrisanno Domini 2009.† Angelus Amato, S.D.B.Archiepiscopus tit. Silensis - Praefectus† Michaël Di RubertoArchiepiscopus tit. Biccarensisa Secretis6. Decretum super virtutibus Servae DeiAntoniae Mariae VernaCongregatio de Causis SanctorumEporediensis, Beatificationis et CanonizationisServae Dei Antoniae Mariae Verna, FundatricisInstituti Sororum Caritatis ab ImmaculataConceptione v.d. «d’Ivrea» (1773-1838).DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS«Hoc in opere peculiaria perspicio signasupernae Providentiae».Infinita fides in divina Providentia, quamhumilis Serva Dei Antonia Maria Verna vitaet operibus professa est, his propheticis verbisab ipsa ad Episcopum Eporediensem relatissummopere personat.Serva Dei in vico Paschario de Ripariolo Canavensiprope Eporediam in regione Pedemontanadie 12 mensis Iunii anno 1773 e rusticalocupleti familia felicis condicionis solidisquechristianis praeceptis informata nata est et ipsaortus die ad fontem baptismalem ducta per sacramentumregenerationis Christo incorporata.In tranquillitate familiaris vitae infantiamdegit serenam: simplicis impigraeque fideiexemplo parentes dulcedinem orationis eamdocuerunt et ad actuosam vitae paroecialisnavitatem direxerunt ac puella vero animumbenignum, ingenium vividum, indolem expeditamatque cor mite et misercors mox pandit.Iam inde a prima aetate Antonia Maria,quae amabiliter puerorum parvum agmen amatribus asperis agrorum operibus occupatisipsi commissum omni studio et curis respiciebat,puellarum institutioni aegrotorumque curis,eo tantum ut omnes in Deum adverteret,sese statuit consecrari. Dum decimum sextumaetatis annum agebat aetatis, votum virginitatisemisit, e quo Congregationis religiosae fundandaeiam trahere incepit afflatum.Spiritu Sancto duce, alacritate fidei ServaDei temporum signa legere valuit, qui ea praesertimtempestate profundis humani cultus etcoevae societatis mutationibus laborabantur,atque plurium aberrationum in defectu institutionisac patenti in ignorantia deprehenditcausam. Paschario itaque Ripariolum migravit,parvum iuvenum mulierum coetum sibisocians, quae ipsius mentem ac propositacommunicabant. Licet adultae iamiam aetatis,Scholam a Iesu in vico Sancto Georgio Canavensifrequentare voluit, ut ad missionem educationissese compararet.Anno 1806, licentiam «Recessum» pro Filiabusa Caritate sub tutela Immaculatae ConceptionisBeatissimae Mariae Virginis constituendiprimitus petiit. Hoc Matris Dei titulumfundatrix singulari cultu prosecuta est, delegitet filiabus suis commostrare voluit tamquamfontem « salvificae Christi caritatis » participationis.Diutina hinc vicissitudo iniit, quaeindulgentem Servae Dei divinae voluntati animidocilitatem patefecit, necnon profundumspiritum fidei et orationis et firmissimam operispost frustrationes resumendi constantiam.Nam, licet post multiplices ambages tantumet viginti duo annos dissensionum et discordiarum,Regias Licentias, quae Institutum eiusreligiosum recognoverunt, adepta est.Anno 1830, nova vero prorupit procella,cum in Pedemonte multa Instituta religiosamulierum consociare temptatum est. QuodAntoniae Mariae gravissimum et acerbissimumfuit onus, quod omnia evertere videbaturet Institutum nuper fundatum pertrahere, ut inalium cum indubia genuini fervoris amissioneconflueret. Serva Dei autem silere maluit aclegitima iura seponere: orationem corroboravit,impensius supernae Providentiae, cui opussuum commendaverat omne, fidem excoluit etetiam per humiliationes et tribulationes eventusprudentia sapientiaque rexit, ut oriens eiusCongregatio naturam et lineamenta sua cuminstantiis temporum consentanea servaret.Die 27 mensis Novembris anno 1835, Institutumnomine «Sororum a Caritate sub tutelaSanctissimae Conceptionis Beatae Mariae

More magazines by this user
Similar magazines