novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

medtagees

det førstee

kvartal efteer

kvalificeriing.

Transpoortrelateret

CCO2-emissionn

indgår ikkke

i

indeksett.

Råvareer

og embaallage

Råvarer omfatter materialer,

deer

indgår dirrekte

eller inndirekte

i prooduktionsprrocessen.

Emmballage

omfatteer

alle produkter

af et hvvilket

som helst

materiale

og en hvilken

som heelst

art, der aanvendes

til indeslutning,

beskyttelse,

hånndtering,

levvering

og beevaring

af vaarer

fra prodducenten

til brugeren

eller forbrugeren.

Spildevvand

Spildevaand

måles soom

den mænngde,

der uddledes

fra Noovozymes,

eller

beregnees

på basis aff

vandforbrug.

Biomassse

Biomasse

måles eller

beregnes uud

fra den mmængde

(vollumen

eller v

udbringes

fra Novozzymes

i formm

af flydendee

gødning (NNovoGro

gødninggsprodukt

mmed

et højeree

tørstofindhhold

(NovoG

® vægt), der pproduceres

oog

) eeller

oparbejdet

til et

Gro 30 eller kkompost).

Affald

Affald bbestår

af denn

registreredde

mængde affald fordeelt

på farligt og ikke-farlligt

affald saamt

bortskafffelsesmetodde.

Bortskafffelsesmetode

omfatter ddeponering,

, forbrændinng,

genbrug og andet.

Mængdeen

af genbrugt

affald svvarer

til den mængde, soom

genbrugges

internt eeller

sendes ttil

et

eksterntt

genbrugsannlæg.

Luftemmission

af oozonlagsnedbrydendde

stoffer

Luftemisssion

af ozonlagsnedbryydende

stofffer

måles somm

forbrugett

af CFC, HCFFC

og haloneer.

Miljøefffektpotentialer

Miljøeffektpotentialet

for drivhhuseffekt

og ozonlagsneedbrydning

bberegnes

påå

baggrund aaf

data

offentligggjort

af denn

amerikansske

miljøstyrrelse,

EPA (Ennvironmentaal

Protectionn

Agency), oog

Montreaalprotokolleen

fra FN's mmiljøprogramm,

UNEP.

Overhooldelse

af miljøkrav

Miljøvilkkårsoverskriddelser

måless

som det anntal

overskriddelser

i rappporteringsåreet,

der vurdeeres

ikke

at overhholde

miljøviilkår

eller myyndighedskrrav.

Overskridelser

i forbbindelse

medd

de årlige

kontrolmmålinger

af sspild

rapporrteret

i tidliggere

år medttages

ikke, dda

de ikke affspejler

resultaterne

i

rapporteeringsåret.

Væsentlige

spild mååles

som antal

spild af keemikalier,

ollie

mv. til vand,

luft eller

jord og ommfatter

både onnsite-

og trannsportrelaterede

spild. VVæsentlighed

vurderes i forhold til bbåde

omfanget

af

spildet oog

påvirkninngen

af miljøøet.

Mindre udslip, som vvurderes

ikkke

at have virkning

på mmiljøet,

medttages

ikke.

Naboklaager

opgøress

som antallet

af registrerede

miljørrelaterede

klager,

primæært

relaterett

til lugt

og støj.

Forsøggsdyr

Denne ppost

omfatteer

antallet aff

forsøgsdyr medgået till

samtlige pååbegyndte

innterne

og ekksterne

forsøg fooretaget

forr

Novozymess.

Tallene ommfatter

forsøøgsdyr,

der aanvendes

bååde

af Novozzymes

og

af eksterne

forsøgslaboratorier

i forbindelse

med forsøøg,

der er bestilt

af Novoozymes.

EFFEKTT

AF ANVEENDELSE

AAF

NOVOZYYMES'

PROODUKTER

Reduktioon

af CO2-emmission

som følge af kunndernes

anvvendelse

af NNovozymes'

produkter bberegnes

ud fra NNovozymes'

åårligt

opdateerede

livscykklusvurdering

af virksommhedens

proodukter.

Dissse

vurderinnger

udarbejjdes

og opdaateres

af Noovozymes

ogg

er genstandd

for forudsætninger

ogg

skøn.

100

More magazines by this user
Similar magazines