novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 30 - Køb af aktiviteter og virksomheder

2012 2012 2011

Beta Natural EMD/Merck

Renewables Industries Crop

Mio. kr. S.p.A. Inc. BioScience

Antaget dagsværdi af erhvervede aktiver og forpligtelser er som følger:

Immaterielle aktiver 510

Materielle aktiver -

Kapitalandele i associeret virksomhed 55

Varebeholdninger -

Varedebitorer og andre tilgodehavender 104

Likvider -

Hensatte forpligtelser -

Finansielle og andre forpligtelser -

Erhvervede nettoaktiver 669

Købsprisen er som følger:

Kontant 669

Betinget købsvederlag -

Købspris i alt 669

Goodwill -

Pengestrømme ved køb:

Kontant betaling 669

Fratrukket overtagne likvider i erhvervede virksomheder -

Pengestrømme ved køb 669

Beta Renewables S.p.A.

De forfaldne, kontraktlige varedebitorer var 78 mio. kr. brutto på overtagelsesdatoen, hvoraf 12 mio. kr.

blev vurderet til ikke at kunne inddrives. Opkøbsomkostninger på 39 mio. kr. er blevet ført på Salgs- og

distributionsomkostninger med 1 mio. kr. for 2011 og 38 mio. kr. for 2010.

90

-

-

-

6

-

-

37

59

63

3

66

7

63

-

63

1.047

57

-

89

101

25

15

109

1.195

1.555

-

1.555

360

1.555

(25)

1.530

Den 5. november 2012 indgik Novozymes i en fællesledet aktivitet med Beta Renewables S.p.A., inklusive en

investering i 9,95% af aktierne i Beta Renewables S.p.A. Formålet med den fællesledede aktivitet er at

markedsføre, demonstrere og garantere løsninger til cellulosebaserede biobrændstoffer baseret på

Novozymes' og Beta Renewables S.p.A.'s teknologier. Dagsværdien af de erhvervede immaterielle aktiver på

510 mio. kr. er foreløbig og afventer endelig værdiansættelse af disse aktiver.

Natural Industries Inc.

Den 30. november 2012 købte Novozymes 100% af de stemmeberettigede aktier i Natural Industries Inc.

Natural Industries Inc. fremstiller, markedsfører og distribuerer unikke biokontrolprodukter, der er baseret

på patentbeskyttet mikoorganismeteknologi. Virksomheden, der er beliggende i USA, har etableret et

landsdækkende distributionsnetværk i USA og er velpositioneret til at vokse yderligere og styrke

Novozymes' BioAg-forretning på attraktive markeder. Dagsværdien af de erhvervede immaterielle aktiver

på 90 mio. kr. er foreløbig og afventer endelig værdiansættelse af disse aktiver.

EMD/Merck Crop BioScience

Den 7. februar 2011 købte Novozymes aktierne 100% i EMD Crop BioScience USA Inc. og Merck Crop

BioScience Argentina S.A. samt immaterialrettigheder i EMD Crop BioScience Canada. EMD/Merck Crop

BioScience producerer og sælger biogødningsprodukter og er beliggende i USA og Argentina.

Virksomheden forventes at bidrage til en stærk position for den eksisterende BioAg-forretning.

Goodwill repræsenterer forskellen mellem værdien af de købte virksomheder/aktiviteter og de til de anførte

nettoaktivers allokerede værdier. Goodwill er således et udtryk for aktiver, hvis værdi ikke kan opgøres

pålideligt, herunder forventede synergier ved sammenlægning med den eksisterende forretning. Ca.

halvdelen af den beregnede goodwill forventes at være fradragsberettiget.

Siden den 7. februar 2011 har EMD/Merck Crop BioScience bidraget til omsætningen med 323 mio. kr. i den

konsoliderede resultatopgørelse. Bidraget til resultat af primær drift var midlertidig ikke væsentligt på

grund af integrationsomkostninger og IFRS-effekt på varebeholdninger. Hvis EMD/Merck Crop BioScience

havde været ejet i hele 2011, ville omsætningen og resultat af primær drift ikke havde været væsentligt

forskellige.

131

More magazines by this user
Similar magazines