novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 25 - Derivater - regnskabsmæssig afdækning mv. - fortsat

Regnskabsmæssig afdækning af dagsværdi

Tabellen herunder viser de derivater, som koncernen har indgået med henblik på at sikre valutarisikoen på finansielle aktiver og passiver,

der giver anledning til valutakursreguleringer i resultatopgørelsen, samt derivater, der ikke længere kvalificerer sig til afdækning af

pengestrømme. Gevinst eller tab ved regulering til markedsværdi ultimo året er bogført i resultatopgørelsen.

2012 2011

Kontraktbeløb opgjort Dagsværdi Kontraktbeløb opgjort Dagsværdi

Mio. kr. til aftalekurser 31. december til aftalekurser 31. december

Valutaterminskontrakter

AUD (78)

CAD 2

CHF (370)

EUR 52

GBP (181)

JPY 73

MXN 13

SEK (25)

USD 3.266

2.752

Valutaterminskontrakter forfalder i perioden januar 2013 - april 2013 (2011: januar 2012 - oktober 2012).

(2)

-

1

-

(1)

2

-

1

32

33

(68)

(26)

-

-

(201)

-

14

(96)

2.299

1.922

For valutaterminskontrakter udgjorde gevinsten 65 mio. kr. (2011: 15 mio. kr.) sammenholdt med en gevinst på de afdækkede poster på

65 mio. kr. (2011: 15 mio. kr.).

Øvrige oplysninger

Derivaterne bliver ikke handlet på et aktivt marked baseret på noterede priser, men er individuelle kontrakter. Dagsværden af derivaterne

er fastsat ved hjælp af værdiansættelsesmetoder, hvortil markedsbaserede data såsom valutakurser, rentesatser, elpriser og oliepriser

anvendes (Niveau 2).

Den regnskabsmæssige værdi for finansielle instrumenter fordelt på kategorier er:

Udlån og tilgodehavender 2.844

Regnskabsmæssig afdækning (aktiv) 45

Finansielle forpligtelser 3.461

Regnskabsmæssig afdækning (forpligtelse) 70

Finansielle aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen er uvæsentlige.

2

1

-

-

2

-

-

-

(32)

(27)

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

127

2.746

48

2.990

176

More magazines by this user
Similar magazines