novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 23 - Aktiebaseret aflønning - fortsat

De udestående aktieoptioner har følgende karakteristika:

Antal

Gns.

udnyttelseskurs

pr. Restløbetid

optioner option i kr. i år

Udestående program 2003 -

-

-

Udestående program 2006 768.365 69

2

Udestående program 2006 3.575 80

2

Udestående program 2007 1.487.259 99

3

Udestående program 2007 98.440 117

5

Udestående program 2007 22.195 119

3

Udestående program 2008 2.138.831 78

4

Udestående program 2008 64.880 83

5

Udestående program 2008 27.160 81

4

Udestående program 2009 2.062.835 89

5

Udestående program 2009 16.420 106

5

Udestående program 2010 20.005 135

6

Udestående program 2011 25.650 159

7

Udestående program 2012 20.696 163

8

Udestående pr. 31. december 6.756.311

2012 2011

86

3

Antal af

Gns.

udnyttelseskurs

pr. Restløbetid

optioner option i kr. i år

776.830

30 -

939.045

69

3

3.575

80

3

1.681.785

99

4

98.440 117

6

25.945 119

4

3.495.385

78

5

64.880

83

6

40.275

81

5

2.098.765

89

6

16.420 106

6

23.025 135

7

25.650 159

8

- - -

9.290.020

Dagsværdien af de modtagne ydelser beregnes på basis af dagsværdien af de tildelte aktier og

aktieoptioner. Alle værdier beregnes på basis af Black-Scholes-modellen. Den vægtede gennemsnitlige

dagsværdi af de optioner, der blev tildelt i 2012, var 19 kr. pr. option (2011: 34 kr.). Dagsværdien af tildelte

aktier i 2012 var 31 mio. kr. (2011: 139 mio. kr.), som vil blive omkostningsført over den treårige periode.

Dagsværdien på tildelingstidspunktet er beregnet på basis af den gennemsnitlige udnyttelseskurs (som er 0

for tildelte aktier), bindingsperioden og følgende væsentlige antagelser:

2012 2011

Forventet fremtidigt udbytte pr. aktie, kr. 7,9 5,5

Volatilitet, % 21,9 24,1

Årlig risikofri rente, % 0,6 1,6

Vægtet gns. børskurs på tildelingstidspunkt, kr. 163 159

Herudover forventes optionerne at blive udnyttet et år efter optjeningsperioden eller på optionens

udløbsdato, hvis denne ligger inden for et år. Volatiliteten estimeres ud fra den historiske volatilitet over

det seneste år. Den risikofrie rente er baseret på danske statsobligationer med en løbetid svarende til

optionens forventede restløbetid.

De fleste programmer er egenkapitalafregnede, og der er ikke indregnet en forpligtelse for disse. For

tildelinger i lande, hvor besiddelse af udenlandske aktier ikke er tilladt, foretages der kontantafregning af

aktieoptionernes værdi, og i 2012 er der indregnet en forpligtelse på 27 mio. kr. (2011: 32 mio. kr.). Den

indre værdi af kontantbaserede programmer, som kan udnyttes udgør 16 mio. kr. (2011: 13 mio. kr.).

Der er for 2012 indregnet 99 mio. kr. i resultatopgørelsen for aktiebaseret aflønning (2011: 111 mio. kr.),

hvoraf 69 mio. kr. vedrører egenkapitalafregnede programmer (2011: 83 mio. kr.).

80

124

4

More magazines by this user
Similar magazines