novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes A/S

Balance

PASSIVER

Note 31. dec. 2012 31. dec. 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Aktiekapital 9 650

Nettoopskrivning efter den indre værdis metode -

Egne aktier (2.543)

Overført overskud 10.568

Foreslået udbytte 687

Egenkapital i alt 9.362

Udskudt skat 244

Andre hensatte forpligtelser 71

Hensatte forpligtelser i alt 315

Kreditinstitutter 10 1.727

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.727

Kreditinstitutter 105

Leverandører af varer og tjenesteydelser 520

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.809

Skyldig skat 324

Anden gæld 609

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.367

Gældsforpligtelser i alt 5.094

Passiver i alt 14.771

Noter vedrørende:

Segmentoplysninger 11

Eventualforpligtelser og verserende retssager 12

Joint ventures og associeret virksomhed 13

Transaktioner med nærtstående parter 14

Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver 15

650

-

(1.867)

9.274

599

8.656

-

65

65

1.584

1.584

112

336

1.425

178

629

2.680

4.264

12.985

150

More magazines by this user
Similar magazines