novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

CHARTRE OG ANBEFALINGER

Ved fastlæggelsen af ledelsesprincipperne i Novozymes har bestyrelsen fulgt Anbefalinger for god

selskabsledelse, som er en del af de oplysningsforpligtelser, der gælder for selskaber, som er noteret

på NASDAQ OMX København. Anbefalingerne findes på www.corporategovernance.dk. En

detaljeret gennemgang af Novozymes' holdninger til de enkelte anbefalinger findes i den

lovpligtige Corporate Governance-rapportering i henhold til § 107b i årsregnskabsloven under

"Corporate governance" på www.novozymes.com.

I henhold til anbefalingerne skal virksomheder redegøre for eventuel manglende efterlevelse af

anbefalingerne. Novozymes efterlever 72 af de 79 anbefalinger. Undtagelserne er:

• Der er ikke nedsat en vederlagskomite eller en nomineringskomite. Disse ansvarsområder er

omfattet af charteret for formandskabet (anb. 5.10.7 og 5.10.8)

• Vederlagsinformation for selskabets direktion gives på et samlet og ikke individuelt niveau.

Novozymes er af den opfattelse, at information på individuelt niveau er fortrolig og privat og

ikke øger informationsniveauet over for aktionærerne. Vi anser de givne oplysninger for at være

tilstrækkelige til at bedømme direktionens vederlag. Der oplyses dog om den højeste gage – se

note 4 i koncernregnskabet (anb. 6.2.3)

• Vederlagspolitikken for direktionen indeholder ikke en specifik klausul om tilbagebetaling af

variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af fejlbehæftede oplysninger, da Novozymes

anser de danske lovregler for tilstrækkelige på dette område (anb. 6.1.8)

• Den nuværende direktion har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på maksimalt tre års fast

grundløn og pensionsbidrag, dvs. eksklusive variable lønandele. Dette maksimum overstiger p.t.

ikke to års samlet vederlag. Novozymes har besluttet ikke at ændre de nuværende kontrakter,

men ved indgåelse af fremtidige kontrakter vil den maksimale fratrædelsesgodtgørelse udgøre

to års fast grundløn (anb. 6.1.9)

• Novozymes' bestyrelse forbeholder sig ret til i visse tilfælde at afvise overtagelsestilbud uden

forelæggelse for aktionærerne. Dette skyldes de begrænsninger, som følger af Novo Nordisk

Fondens vedtægter samt Novozymes' ejerstruktur (anb. 1.4.1 og 1.4.2)

Vi handler også i henhold til rammerne i Touch the World, hvor virksomhedens værdier og

forpligtelser beskrives. Vi har desuden forpligtet os til at følge principperne i FN's Global Compact

og FN's Biodiversitetskonvention.

BESTYRELSENS SELVEVALUERING

Bestyrelsen afholdt otte møder i 2012. Mødeprocenten var 95.

Som led i at sikre, at Novozymes til stadighed har velfungerende ledelsessystemer, foretager

bestyrelsen og direktionen hvert år en vurdering af, hvorvidt hovedansvarsområderne er blevet

opfyldt. Ligeledes bliver de to ledelsesorganers præstation og kvaliteten af deres indbyrdes

samarbejde gennemgået og vurderet.

I 2012 blev evalueringen gennemført af en ekstern konsulent, og den var positiv. Der blev kun

fundet få områder, som kan forbedres. Der var generelt bred tilfredshed med planlægningen,

indholdet og gennemførelsen af møder. Den generelle opfattelse var, at indlæg og drøftelser på

møderne var af høj kvalitet, og at direktionen har været meget lydhør over for bestyrelsens

tilkendegivelser. Bestyrelsen og direktionen planlægger at skærpe fokus på risikoanalyse og planer

for at mindske risici.

71

More magazines by this user
Similar magazines