novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 23 - Aktiebaseret aflønning

Novozymes har etableret aktiebaserede incitamentsprogrammer for direktion, ledende og øvrige

medarbejdere. Formålet med disse programmer har været at sikre fælles mål hos ledelse, medarbejdere og

aktionærer. Tildelingen af incitamentsprogrammer har været og er afhængig af opfyldelse af resultat- og

værdiskabelsesmål samt opnåelse af mål for bæredygtighed. På tidspunktet for tildelingen er der ingen

forskel på udnyttelseskurs og aktiekurs.

I 2011 blev der etableret et aktietildelingsprogram for i alt 699.300 båndlagte aktier for direktionen.

Programmet er et treårigt aktiebaseret program for perioden 2011-2013 med frigivelse i januar 2014.

Antallet af tildelte aktier er baseret på forventet økonomisk profit og udbytte og vil blive tilpasset en gang

årligt. Dagsværdien på tildelingstidspunktet var 108 mio. kr., som vil blive omkostningsført over den

treårige periode, under forudsætning af at målet for akkumuleret økonomisk profit bliver nået.

Programmet er baseret på opnåelsen af akkumuleret økonomisk profit i den treårige periode. Anvendelsen

af økonomisk profit som mål for programmet skal sikre, at Novozymes’ direktion fokuserer på at opnå

virksomhedens langsigtede forventninger.

Novozymes etablerede i 2011 et aktietildelingsprogram for ledende medarbejdere for perioden 2011-2013

med forventet tildeling af et antal båndlagte aktier hvert år. I 2012 blev der tildelt 204.350 aktier (2011:

202.395) til ledende medarbejdere baseret på dette program. Programmet er baseret på opfyldelsen af

specifikke finansielle og ikke-finansielle mål. De i 2012 tildelte aktier bliver frigivet i januar 2016 (2011:

januar 2015).

I perioden 2003-2012 har der været etableret aktieoptionsprogrammer med ret til at erhverve en aktie a

nominelt 2 kr. pr. aktieoption. Tildelingen var baseret på den enkelte medarbejders grundløn samt

opnåelsen af en række forretningsmæssige mål, herunder både finansielle og ikke-finansielle, fastlagt af

bestyrelsen for de enkelte år. Aktieoptionerne har en optjeningsperiode på fire år og derefter en

udnyttelsesperiode på fem år. For at kunne udnytte optionerne kræves det, at medarbejderen er ansat på

udnyttelsestidspunktet, dog med undtagelse af personer, der er gået på pension, efterløn eller er blevet

opsagt.

Herudover har Novozymes et aktiekøbsprogram under bruttolønsordningen, hvor medarbejdere har købt

aktier til den officielle handelskurs. I 2012 udgør de samlede indregnede personaleomkostninger i

forbindelse med dette program 25 mio. kr. (2011: 24 mio. kr.). Disse er inkluderet i note 3. I alt er 157.737

aktier overført til medarbejderne.

Der har været følgende udvikling i antallet af udestående aktieoptioner (eksklusive aktietildelinger):

2012 2011

Gns.

Gns.

udnyttelsesudnyttelses-

Antallet kurs pr. Antallet af kurs pr.

optioner option i kr. optioner option i kr.

Udestående pr. 1. januar 9.290.020

80 12.376.360

75

Tildelt 32.871 132 28.095 159

Udnyttet -2.435.985 65 -2.941.345

58

Fortabt -35.045

92 -105.265

92

Udløbet -95.550

40 -67.825

36

Udestående pr. 31. december 6.756.311

86 9.290.020

80

Den vægtede gennemsnitlige børskurs på udnyttelsestidspunktet var 163 kr. i 2012 (166 kr. i 2011). Af de

6.756.311 udestående optioner (2011: 9.290.020) kunne 4.463.805 udnyttes (2011: 3.467.455), pr. 31.

december og for disse optioner er den vægtede gennemsnitlige udnyttelseskurs 84 kr. (2011: 75 kr.).

123

More magazines by this user
Similar magazines