novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 20 - Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser pr. 1. januar 250

Valutakursregulering (3)

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang 30

Tilbageført i året (31)

Årets forbrug (16)

Hensatte forpligtelser pr. 31. december 230

Langfristede 140

Kortfristede 90

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Hensatte forpligtelser omfatter poster vedrørende forpligtelser til genetablering af lejemål ved

fraflytning, betingede købsvederlag, miljøforpligtelser, verserende retssager samt andre mindre

forhold.

Novozymes er forpligtet til at genetablere lejemål, når de afsluttes og fraflyttes. De nøjagtige beløb

er usikre, da den endelige afregning afhænger af en grundig gennemgang af lejemålet og

forhandlinger med udlejer på fraflytningstidspunktet. Omkostningerne forventes afholdt ved

lejemålenes ophør om minimum 2 år og maksimalt 15 år. Tidspunktet er dog i sagens natur usikkert.

Betinget vederlag vedrører opkøb af aktiviteter og virksomheder og forventes afregnet løbende over

en periode på op til 5 år, dog med hovedparten inden udgangen af 2014.

Herudover dækker hensatte forpligtelser en række mindre forhold, herunder andre langfristede

personaleydelser, returvareforpligtelse mv. Forpligtelserne forventes afholdt over en længere

årrække.

232

(2)

15

37

(20)

(12)

250

Miljøforpligtelser vedrører forventede omkostninger til sikring af, at Novozymes'

produktionsfaciliteter ikke påvirker miljøet negativt. Der er hensat til de estimerede omkostninger

vedrørende konstaterede forhold, som forventes afholdt, enten når konkrete tiltag iværksættes, eller

når grundene fraflyttes. De forventede omkostninger og tidspunkter er i sagens natur usikre.

Novozymes er involveret i en række igangværende retstvister, og der hensættes til de estimerede

omkostninger baseret på den foreliggende vurdering af sagernes udfald. Sagerne forventes primært

afklaret i 2013 og 2014.

152

98

121

More magazines by this user
Similar magazines