novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Oversigt over noter

Rapporteringsgrundlag

Anvendt regnskabspraksis for koncernen

Anvendt regnskabspraksis for miljø- og socialdata

Kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Finansielle noter

1 - Forretningssegmenter

2 - Omsætning

3 - Personaleomkostninger

4 - Ledelsesvederlag

5 - Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

6 - Af- og nedskrivninger

7 - Andre driftsindtægter, netto

8 - Finansielle indtægter

9 - Finansielle omkostninger

10 - Skat af årets resultat

11 - Immaterielle aktiver

12 - Nedskrivningstest på goodwill

13 - Materielle aktiver

14 - Udskudt skat

15 - Andre tilgodehavender

16 - Varebeholdninger

17 - Tilgodehavender fra salg

18 - Tilgodehavende/skyldig skat

19 - Aktiekapital

20 - Hensatte forpligtelser

21 - Øvrige finansielle forpligtelser

22 - Anden gæld

23 - Aktiebaseret aflønning

24 - Fremmed valuta i balancen

25 - Derivater - regnskabsmæssig afdækning mv.

26 - Forpligtelser og eventualforpligtelser

27 - Joint ventures og associeret virksomhed

28 - Transaktioner med nærtstående parter

29 - Offentlige tilskud

30 - Køb af aktiviteter og virksomheder

31 - Poster uden likviditetseffekt

32 - Pengestrømme fra opkøb og frasalg af virksomheder og aktiviteter

33 - Likvide reserver

34 - Finansielle risikofaktorer

Noter vedrørende miljø- og socialdata

35 - Vand opdelt på primær kilde

36 - Energi opdelt på primær kilde

37 - Renset spildevand til vanding

38 - Samlet biomassevolumen fordelt på produkt

39 - Total mængde affald fordelt efter bortskaffelsesmetode

40 - CO 2-emission fordelt på scope og kilde

41 - Drivhuseffekt, CO 2-ækvivalenter

42 - Ozonlagsnedbrydning, CFC 11-ækvivalenter

43 - Medarbejderstatistik

44 - Andel af kvinder fordelt på jobklasser

45 - Jobskabelse

46 - Fravær fordelt på jobklasser

47 - Konsekvens af arbejdsulykker

48 - Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser

49 - Type af arbejdsbetingede lidelser

50 - Besvigelsessager

90

More magazines by this user
Similar magazines