novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

ANVVENDTT

REGNNSKABSPRAKKSIS

Koncernnregnskabet

for Novozymmes

er aflaggt

i overenssttemmelse

mmed

Internatiional

Financcial

Reportinng

Standards ds (IFRS), somm

er godkenddt

i EU, samtt

yderligere danske kravv

til

regnskabsaflæggelsse.

Novozymes

aflæggerr

koncernreggnskab

efterr

alle IFRS-staandarder,

deer

var

gældendde

pr. 31. deecember

2012.

Koncerneens

regnskabbsår

er 1. jannuar

– 31. deecember

2012.

Koncernnregnskabet

er udarbejddet

med udggangspunkt

i going conccern

efter deet

historiske

kostprispprincip,

dog med undtagelse

af derivater

(afleddte

finansiellle

instrumennter),

som måles

til

dagsværrdi.

EFFEKTT

AF NY REEGNSKABSSREGULERING

Standardder

og tilføjelser

udsteddt

af IASB meed

ikrafttræædelsesdato

eefter

31. deccember

20122

eller ikke

godkenddt

af EU og dderfor

ikke implementeeret,

omfatteer:

ÅÅrlige

forbeedringer

af IFFRS'er

(20099-2011)

IIFRS

9 "Finannsielle

instruumenter"

IIFRS

10 "Konncernregnskkaber"

IIFRS

11 "Fællesledede

arrangementter"

IIFRS

12 "Oplysningsforppligtelser

veddrørende

andele

i andree

virksomhedder"

IIFRS

13 "Måling

af dagsværdi

"

TTilføjelser

til

IAS 19 ”Perrsonaleydelsser”

TTilføjelser

til

IFRS 7/IAS 332

"Oplysninnger

– Modrregning

af finansielle

akktiver

og finaansielle

fforpligtelserr"

TTilføjelser

tiil

IFRS 10, IFFRS

11 og IFRS

12 ”Koncernregnskaaber,

Fælless

ledede

aarrangemennter

og Oplyysning

om iinvolvering

i andre virkksomheder:

oovergangsveejledning”

RRevideret

IAAS

28 "Andele

i associereede

virksomhheder

og joiint

ventures"

TTilføjeler

til IAS 1 "Præsentation

af anden totalindkomst"

Implemeenteringen

aaf

disse vil mmedføre

yderrligere

notesspecifikationner

og omklassificeringeer,

men

ikke givee

væsentligee

ændringerr

i indregning

og målingg.

VÆSENNTLIG

REGNSKABSPRRAKSIS

Konsoliddering

Koncernnregnskabet

omfatter reegnskabet

foor

Novozymees

A/S (modeerselskabet)

og alle de

virksomhheder,

hvorii

koncernen besidder meere

end 50% % af stemmeretten

eller på anden mmåde

har

en besteemmende

indflydelse

elller

lignende de facto-koontrol

(datteervirksomhedder),

samt jooint

venturess.

Koncernnregnskabet

er aflagt påå

grundlag aaf

regnskabeer

for moderrselskabet

ogg

dattervirksomhederrne

ved sammmenlægningg

af regnskabsposter

meed

ensartet indhold

og mmed

efterfølggende

eliminnering

af intterne

transaaktioner,

inteerne

aktiebeesiddelser

ogg

mellemværender

samt ureealiserede

kooncerninternne

fortjenester

og tab. SSamtlige

reggnskaber,

deer

indgår i

konsolidderingen,

er udarbejdet i overenssteemmelse

med

koncernenns

regnskabsspraksis.

91

More magazines by this user
Similar magazines