Noter til E6 - dirac

dirac.ruc.dk

Noter til E6 - dirac

128 Stikord

– middelværdi 73

– varians 73

forklarende variabel 16, 98

forklaret variabel 98

fraktiler 117

– i F -fordelingen 120

– i χ 2 -fordelingen 118

– i t-fordelingen 124

frihedsgrader

– for −2 ln Q 34, 37

– for kvadratsum 79, 82

– for variansskøn 26, 27, 29, 82,

85

– i F -test 45, 82, 86

– i t-test 41, 43

– i Bartletts test 89

gammafordeling 69

Gauß, C.F. 109

generaliseret lineær regression 100

Gosset, W.S. (1876-1937) 41

gruppe 84

Hardy-Weinberg ligevægt 38

homogenitet 90

hypotese, statistisk 33

hypoteseprøvning 3, 33

indre produkt 113

injektiv parametrisering 5, 58

intensitet 57

χ 2 -fordeling

– tabel 118

kovariansmatrix 73

kvotienttest 33

kvotientteststørrelsen 33

likelihoodfunktion 5, 20, 33

lineær afbildning 113

lineær algebra 113

lineær normal model 81

– estimation 81

– hypotese om middelværdien 82

lineær regression 98

– estimation 100

– hypoteser 102

log-likelihoodfunktion 5, 20

logistisk regression 47, 50

logit 48

længde (af vektor) 113

maksimaliseringsestimat 20

maksimaliseringsestimator 19, 20, 33

– asymptotisk normalfordeling 20

– eksistens og entydighed 20

matematisk statistik 3

middelfejl 101, 106

modelfunktion 5

modelkontrol 3, 51

multinomialfordelingen 9, 17, 18

– middelværdi 74

– varians 74

multinomialkoefficient 10

multiplikative Poissonmodeller 55

negativ binomialfordeling 70

niveau 34

normalfordelingen 76

– udledning 109

normalligningerne 82, 101

nulrum 113

observation 3, 5

observationsrum 5

odds 48

ortogonal direkte sum 113

ortogonale underrum 113

ortogonale vektorer 113

ortogonalprojektion 113

ortogonalt komplement 113

outlier 14

parameter 3, 5

parameterrum 5

parametrisering

– injektiv 5

positionsparameter 109

positivt definit 113

positivt semidefinit 113

More magazines by this user
Similar magazines