Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

1.3 Opbouw van deze publicatie

De sociale context van armoede komt in het vierde hoofdstuk deze publicatie aan

de orde. Daarvóór presenteren we in de hoofdstukken 2 en 3 de ontwikkeling van

het (langdurige) armoederisico aan de hand van basisgegevens. De wisselwerking

tussen armoederisico’s, uitkeringsafhankelijkheid, een lage opleiding aan de ene

kant en de verwevenheid met herkomst, huishoudenssamenstelling en leeftijd aan

de andere kant staan daarbij centraal. De focus ligt daarbij op huishoudens omdat

het inkomen van het huishouden in zijn geheel bepalend is voor de vraag of er

sprake is van kans op armoede.

Hoofdstuk 2 beschrijft als eerste de ontwikkeling van het aantal huishoudens

met een (langdurig) laag inkomen: welke groepen huishoudens lopen het

meeste risico op armoede en hoe groot is hun inkomenstekort ten opzichte van

de lage-inkomensgrens?

In hoofdstuk 3 volgen de cijfers op persoonsniveau. Daarbij is ook aandacht voor

de jaarlijkse dynamiek, de uit- door- en instroom van personen met een laag

inkomen en inkomensmobiliteit over lange termijn, waarbij onderzocht wordt

of kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen later zelf als

volwassene een hogere kans hebben op een laag inkomen.

Sociale context en inkomenspositie vormen de hoofdmoot van hoofdstuk 4.

Op persoonsniveau wordt het inkomen met de afzonderlijke indicatoren van

sociale uitsluiting en van gezondheid en leefstijlen in verband gebracht. Omdat het

sociale beleid in Nederland sterk gericht is op het beperken van sociale achterstand

bij kinderen is er in dit hoofdstuk speciale aandacht voor hun leefomstandigheden.

In hoofdstuk 5 volgt een aanvullende beschrijving van de financiële situatie van

huishoudens. Er wordt ingegaan op de samenhang tussen inkomen, vermogen en

bestedingen. Ook aanvullende indicatoren komen aan bod zoals de inschatting

van de eigen financiële situatie en financiële problemen. Ten slotte wordt ook

beschreven welke inkomensgroepen geprofiteerd hebben van toeslagen als de

huur- en kinderopvangtoeslag en van bijzondere bijstand.

In hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan van de regionale verdeling van (langdurige)

armoederisico’s en de concentratie naar gemeente. Via speciale digitale

visualisaties – te raadplegen via de CBS-website – is de armoedeproblematiek

toegankelijk gemaakt tot op het niveau van buurten.

Perspectieven op armoede en sociale uitsluiting 23

More magazines by this user
Similar magazines