Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Konsolidacja w

Temat: Konsolidacja w sektorze chemicznym Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez Naftę Polską. Konsolidacja wokół ZAT I ZA Puławy oraz jej efekty. Restrukturyzacja Ciech S.A. – ugoda z bankami, nowe emisje Restrukturyzacja Ciech S.A.: W 2006 r. Spółka przeprowadziła kilka akwizycji (Zakładów Chemicznych Zachem i Zakładów Chemicznych Organika‐Sarzyna oraz rumuńskiej Spółki US Govora), w związku z czym jej zadłużenie oraz związane z nim koszty finansowe uległy znaczącemu wzrostowi. Pogarszająca się koniunktura, związana z narastającym kryzysem w światowej gospodarce, a także problemy z restrukturyzacją nabytych zakładów produkcyjnych przyczyniły się do istotnego spadku marż operacyjnych i w rezultacie zejścia Spółki poniżej progu rentowności netto. 26 kwietnia 2010 r. Ciech podpisał porozumienie z konsorcjum 7 banków w sprawie konsolidacji i refinansowania zadłużenia w wysokości 1,3 mld zł. Jednym z najważniejszych warunków zawieszających porozumienia było dokonanie redukcji zadłużenia przez Spółkę o 400 mln zł do końca I kwartału 2011 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Ciech S.A. – emisja akcji serii D W październiku 2010 r. NWZ Ciech S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej. W styczniu 2011 r. pomiędzy Ciech S.A. a Skarbem Państwa zawarta została umowa, w której SP zobowiązał się do doprowadzenia do wykonania wszystkich otrzymanych praw poboru oraz doprowadzenia do objęcia i opłacenia w całości wszystkich akcji nowej emisji (Skarb Państwa dokonał zapisu na akcje w kwocie 161,9 mln zł). Akcje zostały opłacone ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 30 marca 2011 r. akcje serii D Ciech S.A. zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. Dzięki zakończonej sukcesem ofercie publicznej, Ciech pozyskał ponad 440 mln zł na inwestycje i rozwój. W lutym 2011 r. Ciech podpisał z bankami umowę kredytową dotyczącą refinansowania zadłużenia. Banki udostępniły Spółce kredyty na refinansowanie i finansowanie bieżącej działalności w łącznej wysokości ok. 795 mln zł. Kredyt został udzielony na preferencyjnych warunkach, umożliwiających obniżenie kosztów finansowych w przyszłości nawet o kilkadziesiąt mln zł w skali roku. W marcu 2011 r. Ciech S.A. zakończył spłatę 400 mln zł zadłużenia, i tym samym wypełnił istotne zobowiązania wynikające z umowy kredytowej zawartej w kwietniu 2010 r. z bankami finansującymi oraz umowy kredytowej zawartej w lutym 2011 r. Dzięki wcześniejszej spłacie zadłużenia Spółka zaoszczędziła ok. 1 mln zł. Nowa umowa kredytowa oraz redukcja zadłużenia wpłyną istotnie na obniżenie kosztów finansowania Grupy. Poza tym, Spółka realizuje także procesy dezinwestycji ‐ w ramach Planu Restrukturyzacji na lata 2010–2015. Dotychczas dokonano m.in. dezinwestycji z aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, tj: � 16 grudnia 2010 r. Spółka podpisała z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. warunkową umowę sprzedaży 89,46% udziałów Gdańskich Zakładach Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. (27 kwietnia 2011 r. nastąpiło spełnienie warunków zawieszających). Cena transakcji wyniosła 229 mln. zł. � 15 lipca 2011 r. Ciech S.A. oraz Invest Pharma Sp. z o.o., podpisały warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów Polfy Sp. z o.o. Cena sprzedaży udziałów Spółki Duże akwizycje i kryzys światowej gospodarki Porozumienie z konsorcjum banków Podwyższenie kapitału – Skarb Państwa obejmuje akcje Refinansowanie zadłużenia Zakończenie spłaty zadłużenia 108

Temat: Konsolidacja w sektorze chemicznym Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez Naftę Polską. Konsolidacja wokół ZAT I ZA Puławy oraz jej efekty. Restrukturyzacja Ciech S.A. – ugoda z bankami, nowe emisje została ustalona na poziomie 8,1 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Ciech S.A. – emisja akcji serii E W czerwcu 2011 r. ZWZ Ciech S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Skarbu Państwa. W lipcu 2011 r. Skarb Państwa i Ciech S.A. zawarły umowę, na podstawie której Skarb Państwa objął akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Ciech S.A. w zamian za aport w postaci wszystkich należących do Skarbu Państwa akcji: ZCh Alwernia S.A. (25,01%), ZCh „ZACHEM” S.A. (5,15%), ZCh „Organika‐Sarzyna” S.A. (5,06%). Objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji spowodowało zwiększenie udziału SP w kapitale zakładowym Ciech S.A. z 36,68 % do 38,72 %. Transakcja ta pozwoliła na uporządkowanie aktywów Grupy Kapitałowej Ciech. 31 sierpnia 2011 r. akcje serii E spółki Ciech S.A. zostały dopuszczone do obrotu giełdowego. Do końca lipca 2011 r. w ramach restrukturyzacji, Ciech pozyskał z wpływów i oszczędności 545,9 mln zł, co stanowi prawie 83% kwoty zaplanowanej do osiągnięcia przed końcem 2014 r. Przeprowadzone procesy restrukturyzacyjne wpłynęły na stabilizację sytuacji finansowej Spółki. Zysk netto grupy Ciech w pierwszym półroczu 2011 r. wyniósł niemal 5 mln zł, wobec 37 mln zł straty netto rok wcześniej. Kolejne podwyższenia kapitału – aport w zamian za akcje 109

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030