Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Grupa Bumar –

Temat: Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy Kwestie: Struktura Grupy Bumar. Konsolidacja. Wsparcie ze strony Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie 15 projektów dla bezpieczeństwa państwa � ZM Kraśnik Sp. z o.o., � ZPS Sp. z o.o. w Pionkach, � ZPS Gamrat Sp. z o.o. w Jaśle, � ZCh Nitro‐Chem S.A. w Bydgoszczy, � BZE Belma w Bydgoszczy, � Dywizja Bumar Żołnierz: � Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie, � PSO Maskpol S.A. w Konieczkach, � FB Łucznik w Radomiu, � ZM Tarnów S.A., � OBR SM Sp. z o.o. w Tarnowie, � Dywizja Bumar Elektronika: � CNPEP Radwar S.A. w Warszawie, � Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie, � PPPE Dolam S.A. we Wrocławiu, � Dywizja Bumar Ląd ( w organizacji): � ZM Bumar Łabędy S.A. w Gliwicach, � OBR UM Sp. z o.o. w Gliwicach, � ZM PZL Wola Sp. z o.o. w Siedlcach, � FUMiS Sp. z o.o. w Wadowicach. Dywizje mają co do zasady charakter produktowy, jedynie Dywizja Żołnierz jest podmiotem o charakterze systemowym. Wszystkie Dywizje działają w formie spółek prawa handlowego (spółek akcyjnych) i stanowią podstawowe jednostki biznesowe Grupy Bumar. Do ich zadań należy prowadzenie działalności handlowej na terenie kraju, w zakresie handlu zagranicznego będą zobowiązane korzystać z usług Centrali. 3. Przedsiębiorstwa Niezależnie od Dywizji w skład Grupy Bumar wchodzą dwie firmy obrotu specjalnego: � CHZ Cenzin Sp. z o.o. w Warszawie, � Cenrex Sp. z o.o. w Warszawie. Obecnie w Grupie Bumar prowadzone są intensywne działania restrukturyzacyjne i konsolidacyjne, które zmienią strukturę Grupy skupiając się na dywizjach, jako podstawowych jednostkach biznesowych. Potencjał Grupy Bumar stanowią przede wszystkim majątek produkcyjny i finansowy poszczególnych spółek. Ich wartość skonsolidowana kształtuje się na poziomie blisko 2 mld zł. Relatywnie dużą wartość, stanowi know‐how – jest ono ulokowane w poszczególnych spółkach produkcyjnych Grupy Bumar. Bumar Sp. z o.o. posiada majątek, głównie w postaci akcji i udziałów w swoich spółkach, jak również dysponuje znaczącym majątkiem trwałym, w tym gruntami, budynkami i budowlami. Kapitał własny Grupy (najniższa możliwa wartość Grupy Bumar) jest bliski 1,5 mld zł. Konsolidacja Grupy Bumar: Rządowa „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego” Bumar Żołnierz Bumar Elektronika Bumar Ląd Firmy obrotu specjalnego 2 mld zł – wartość skonsolidowa na Grupy Bumar 130

Temat: Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy Kwestie: Struktura Grupy Bumar. Konsolidacja. Wsparcie ze strony Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie 15 projektów dla bezpieczeństwa państwa wyznaczyła ścieżkę konsolidacyjną uznając Bumar Sp. z o.o. za wiodącą firmę dla utworzenia narodowego koncernu zbrojeniowego nazwanego Grupą Bumar. W latach 2008‐2009 przeprowadzono gruntowną restrukturyzację spółki Bumar Sp. z o. o. W 2009 r. w ramach konsolidacji Skarb Państwa wniósł na podwyższenie kapitału zakładowego 85% akcji następujących spółek: � Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. � Fabryka Łożysk Tocznych – KRAŚNIK S.A. � Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne “BELMA” S.A. � Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. � Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMIS‐bumar Sp. z o.o. � Ośrodek Badawczo‐Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. � Ośrodek Badawczo‐Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. � Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. Dodatkowo w 2009 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach realizacji Strategii wniosła na podwyższenie kapitału zakładowego Bumar Sp. z o.o. wszystkie posiadane udziały Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego “Cenzin” Sp. z o.o., zaś w 2011 r. wszystkie posiadane akcje Zakładów Mechanicznych MESKO S.A. W 2011 r. Skarb Państwa dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Bumar Sp. z o.o. wnosząc posiadane pakiety akcji 8 spółek Polskiego Przemysłu Obronnego: � Przemysłowe Centrum Optyki S.A. ‐ 5,96%. � Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. ‐ 4,72%. � Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. ‐ 5,27%. � Centrum Naukowo‐Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. ‐ 5,56%. � Zakłady Metalowe MESKO S.A. – 10,45%. � Zakłady Chemiczne NITRO‐CHEM S.A. – 13,48%. � Zakłady Mechaniczne BUMAR‐Łabędy S.A. – 5,86%. � WSK PZL Warszawa II S.A. z siedzibą w Warszawie – 14,91 %. Wsparcie finansowe dla prac badawczo‐rozwojowych: We wrześniu 2011 r. pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Bumar Sp. z o.o. zawarta została umowa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonego na przeprowadzenie prac badawczo‐rozwojowych i wdrożeniowych, mających na celu poprawę ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zakłada dokapitalizowanie Spółki docelowo kwotą 378.467 tys. zł, od dnia jej zawarcia do 15 września 2013 r. Umowa została zawarta w celu umożliwienia realizacji przez Grupę Bumar istotnych dla bezpieczeństwa państwa 15 następujących projektów badawczo‐rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego: 1. Zdalnie Sterowany System Wieżowy (wieża bezzałogowa). 2. Bateria przeciwlotnicza z armatami kal. 35 mm. 3. System zarządzania pola walki dla Wojsk Lądowych BMS ‐ studium wykonalności z demonstratorem technologii. 4. Prototyp radaru wielofunkcyjnego w paśmie C dla przeciwlotniczych zestawów 2009 r. ‐ Skarb Państwa wnosi 8 spółek ARP wnosi 2 spółki Skarb Państwa wnosi 8 pakietów mniejszościo‐ wych Wsparcie niebędące pomocą publiczną 15 projektów dla bezpie‐ czeństwa państwa 131

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030