Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Postępowanie

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. rafinacji ropy naftowej i gazu. � Wykorzystanie jednostek typu jack‐up będzie niezbędne w procesie rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku i projektów prezentowanych przez firmy energetyczne z Polski, Niemiec i Danii. � Szacuje się, iż efektem realizacji projektów w zakresie budowy i remontów jednostek pływających oraz produkcji konstrukcji stalowych będzie zaangażowanie ok. 3000 osób, w większości byłych stoczniowców. � Z całą pewnością można dziś powiedzieć, iż firmy działające na bazie zakupionych od Stoczni Gdynia S.A. aktywów oraz firmy z nimi współpracujące, realizują spójną wizję orientacji biznesowej strefy przemysłowej stoczni na rynek offshore i jego sektory: wind power oraz oil&gas. Stocznia w Szczecinie: � W wyniku przeprowadzonych trzech przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. uzyskano ok. 108 mln zł netto. � W ramach I procedury przetargowej udało się uzyskać ok. 11 mln zł netto, � W ramach II procedury kwotę ok. 10 mln zł netto, � W ramach III procedury kwotę ok. 87 mln zł netto. Kwoty te zostały powiększone o zatrzymane wadia, sprzedaż złomu oraz dochody z dzierżaw i lokat. Pozwoliło to uzyskać na rzecz wierzycieli możliwą do wypłaty kwotę 127,5 mln zł. � W związku z wykonaniem ostatecznego planu podziału wierzytelności tej stoczni 28 września 2011 r. Zarządca Kompensacji złożył wniosek do Prezesa ARP S.A. o wydanie decyzji o zamknięciu postępowania kompensacyjnego w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. � 13 października 2011 r. Prezes ARP S.A. wydał decyzję, która uprawomocniła się na początku listopada. � Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., które nabyło kluczowe składniki majątku stoczni, planuje długofalowe zaangażowanie w projekt. Zarząd Spółki podejmuje szereg czynności służących praktycznemu zaktywizowaniu majątku, uporządkowaniu spraw prawnych i przygotowaniu koncepcji architektoniczno‐urbanistycznej zagospodarowania tych obszarów. TF Silesia wydzierżawiła około 70% powierzchni posiadanych nieruchomości – budynków, hal i placów produkcyjnych. � Podpisano kilkadziesiąt umów dzierżawy. � Prowadzone są rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi wydzierżawieniem nieruchomości. Kalendarium: 6 listopada 2008 r. – Komisja Europejska ogłasza „negatywną decyzję” ws. zwrotu pomocy publicznej udzielonej stoczniom w Gdyni i Szczecinie. 27 listopada 2008 r. ‐ Rozmowy strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa zakończyły się podpisaniem protokołu ustaleń ws. specustawy stoczniowej. 19 grudnia 2008 r. – Sejm przyjął specustawę stoczniową. 6 stycznia 2009 r. – Wchodzi w życie specustawa stoczniowa. 6 marca 2009 r. ‐ Do Agencji Rozwoju Przemysłu wpłynęły plany sprzedaży majątku stoczni Szczecin i Gdynia. Przekazał je do zatwierdzenia Zarządca Kompensacji (firma Bud‐Bank Decyzja o zamknięciu postępowania kompensa‐ cyjnego w SSN Decyzja negatywna Specustawa stoczniowa 116

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. Leasing z Warszawy), odpowiedzialny za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku obu zakładów. 16 i 17 marca 2009 r. – Został ogłoszony otwarty, publiczny, nieograniczony przetarg na sprzedaż majątków Stoczni Szczecińskiej i Gdyńskiej. Proces sprzedaży majątku zakładów miał się zakończyć 31 maja 2009 r. Szczegóły związane ze sprzedażą majątku oraz zwolnieniami zostały zawarte w specustawie stoczniowej Ustawa ta nie gwarantuje produkcji statków w sprzedanych stoczniach. 13,14,15,16 maja 2009 r. ‐ Rozstrzygnięcie przetargów. 18 maja 2009 r. ‐ Wizyta w Doha (Katar) Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada i Prezesa ARP S.A. Wojciecha Dąbrowskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. udziału prywatnego inwestora z regionu Zatoki Perskiej w przetargu na aktywa stoczniowe w Szczecinie i w Gdyni. Inwestor potwierdził zainteresowanie nabyciem tej części aktywów stoczniowych, które są konieczne do kontynuowania budowy statków w obu lokalizacjach. 28 maja 2009 r. – Podpisanie umów sprzedaży. Inwestor działał za pośrednictwem Stichting Particulier Fonds Greenrights w imieniu spółki United International Trust N.V. 5 czerwca 2009 r. – Upadają niemieckie stocznie w Wismarze i Rostocku. 10 czerwca 2009 r. ‐ Wystawienie przez Qatar Islamic Bank gwarancji bankowych dla SPF Greenrights. 9 i 10 lipca 2009 r. ‐ Wizyta komisarz UE Neelie Kroes w polskich stoczniach. 22 lipca 2009 r. – Spotkanie z SPF Greenrights, które zwróciło się z prośbą o ustalenie ostatecznego terminu płatności za aktywa stoczniowe na 17 sierpnia. Wniosek inwestora uzasadniony był wykonaniem dodatkowego audytu prawnego, który został przekazany do banków zaangażowanych w inwestycje. 29 lipca 2009 r. ‐ Minister Skarbu przekazał, na temat sytuacji prawnej aktywów stoczni w Szczecinie, SPFG dodatkowe informacje oparte na materiałach Z‐cy Prokuratora Generalnego. Z informacji tych wynikało, że zarzuty Stowarzyszenia Obrony Stoczni i Przemysłu Okrętowego nie znajdują potwierdzenia w prawomocnie zakończonych przez organy wymiaru sprawiedliwości postępowaniach karnych i procesie upadłości Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. Materiały te potwierdziły wcześniejsze informacje przekazane inwestorowi. 14 sierpnia 2009 r. – Wizyta w MSP przedstawicieli SPF Greenrights oraz QIA. 18 sierpnia 2009 r. – Zarządca Kompensacji, firma Bud‐Bank Leasing Sp. z o.o., przesłał informację do Ministra Skarbu, że do godziny 24.00 17 sierpnia 2009 r. nie wpłynęły pieniądze od SPFG 18 sierpnia 2009 r. – Ambasada Kataru oficjalnie przekazała Ministerstwu Skarbu Państwa pismo rządowego funduszu QIA o tym, że fundusz ten prowadzi procedurę ewentualnego przejęcia projektu zakupu aktywów Stoczni Gdynia i Szczecin. Niezależnie od tego, Minister zalecił Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przygotowanie wniosku do KE w sprawie zgody na przeprowadzenie ponownego procesu sprzedaży składników majątku stoczniowego zgodnie ze specustawą stoczniową. 27 sierpnia 2009 r. – Spotkanie ministra A. Grada z przedstawicielami Qatar Investment Authority ‐ omówienie możliwości zaangażowania QIA w projekt zbywania majątku stoczniowego. QIA zobowiązało się do przekazania ostatecznej decyzji do 30 sierpnia. 31 sierpnia 2009 r. – Pisemne poinformowanie przez Qatar Investment Authority o gotowości przejęcia transakcji SPF Greenrights. Ostatecznie z powodu braku wpłaty przez zwycięzcę przetargu, procedura została zakończona i poinformowano inwestora o przepadku wadium. Minister Skarbu Państwa wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na Przetarg na majątek stoczni Podpisanie umów z SPFG SPFG prosi o dodatkowy czas Dodatkowa informacja o SPFG Nie wpłynęły pieniądze 117

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...