Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Podjęcie spraw

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży rozstrzygać o wysokości odszkodowania). Do czasu zakończenia postępowań mających na celu wzruszenie wyroku częściowego postępowanie arbitrażowe było zawieszone z mocy prawa. 1 kwietnia 2009 r. ‐ Zawarcie drugiego „Memorandum Negocjacyjnego”. Zgodnie z Memorandum negocjacje były prowadzone przez zespoły złożone z przedstawicieli polskiego Skarbu Państwa i Eureko B.V. z zachowaniem poufności. 1 października 2009 r. ‐ Zawarcie pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Eureko B.V., PZU S.A. oraz Kappa S.A. Umowy Ugody i Dezinwestycji. 12 maja 2010 r. ‐ Debiut akcji PZU S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. 18 października 2010 r. ‐ Sprzedaż przez Eureko B.V. w rezultacie przeprowadzonego przez Deutsche Bank AG i PKO BP S.A. procesu ABB na rynku regulowanym 11,2 mln akcji, co stanowiło niemal 13% kapitału zakładowego PZU S.A. Sprzedaż przez Eureko akcji PZU S.A. stanowiła wypełnienie zobowiązań Eureko B.V., wynikających z Umowy Ugody i Dezinwestycji i zakończyło proces wyjścia Eureko B.V. z akcjonariatu PZU SA. i docelowo skutkowało odzyskaniem przez Skarb Państwa kontroli nad PZU S.A. Spór z Vivendi i VTI o PTC: � 14 grudnia 2010 r. została podpisana ugoda. � Jest ona porozumieniem zawartym w związku z postępowaniem arbitrażowym wszczętym z powództwa Vivendi i VTI przeciwko Skarbowi Państwa Rzeczpospolitej Polskiej na tle polsko‐francuskiej umowy międzyrządowej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (BIT). � Porozumienie dotyczy uznanej w postępowaniu upadłościowym Elektrim S.A. wierzytelności SP z tytułu tzw. kontraktów tureckich na kwotę 389.904.198,18 zł. � Na mocy ugody 14 grudnia 2010 r. Skarb Państwa uzyskał zrzeczenie się roszczeń inwestorów zagranicznych na łączną kwotę ok. 34 miliardów złotych (cofnięcie przez Vivendi i VTI roszczeń BIT, a przez Deutsche Telekom zawiadomienia o roszczeniu wynikającym z polsko‐niemieckiej umowy BIT) oraz zaspokojenie wierzytelności przysługującej mu względem Elektrimu z tzw. kontraktów tureckich w wysokości 389,9 mln zł. � Wynikały one z Umowy Restrukturyzacyjnej zawartej 26 września 1991 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Elektrim S.A., który w latach 80., działając jako centrala handlu zagranicznego (posiadająca monopol państwa polskiego na prowadzenie handlu zagranicznego) realizował kontrakty z przedsiębiorstwami tureckimi (w oparciu o umowy rządowe między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji). Umowa Restrukturyzacyjna regulowała zasady rozliczeń tych kontraktów między Elektrim S.A. a Skarbem Państwa. � W związku z ogłoszeniem upadłości układowej Elektrim S.A. uzyskanie od Elektrim S.A. pełnej kwoty z tytułu kontraktów tureckich było mało prawdopodobne ze względu na spodziewane redukcje wierzytelności. W wyniku ugody SP uzyskał pełną kwotę uznaną przez sąd upadłościowy tj. 389.904.198,18 zł (kwota wpłynęła na rachunek MSP 14 stycznia 2011 r.). � Ugoda pozostaje w związku z Umową Główną zawartą (bez udziału SP) między stronami sporu o udziały w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. („PTC”) i innymi podmiotami. � W wyniku umowy Vivendi zrzekł się praw do udziałów PTC. Dzięki temu Deutsche Telekom został jedynym właścicielem PTC (DT dokonał drugiej płatności ceny zakupu 48% udziałów PTC na rzecz Elektrim. Dodatkowo nabył pozostałe 3% udziałów w PTC poprzez nabycie Umowa Ugody i Dezinwe‐ stycji Debiut PZU Ugoda Zapisy ugody Kontrakty tureckie Efekt ugody 60

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży obu spółek holdingowych Carcom i Autoinvest). Udziały w obydwu wyżej wymienionych spółkach posiadał Elektrim (49% ) i Vivendi (51%). � Posiadanie 100% udziałów PTC przez DT oznaczało realizację zmiany marki Era na T‐ Mobile. � Zakończenie sporu to szansa na rozwój PTC i całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce. � 26 maja 2011 r. ‐ Zakończenie sporu ‐ Trybunał Arbitrażowy umorzył postępowanie arbitrażowe z powództwa Vivendi i VTI na tle własności udziałów w PTC. Kalendarium postępowania arbitrażowego 26 września 1991 r. – Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej między Elektrim S.A. i Skarbem Państwa. 26 listopada 2004 r. ‐ Uznanie przez Trybunał Arbitrażowy w Zurychu w postępowaniu arbitrażowym z powództwa T‐Mobile Deutschland GmbH („DT”) przeciwko Elektrim S.A. oraz Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. („Telco”), że przeniesienie 48% udziałów w spółce Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. („PTC”) przez Elektrim S.A. („Elektrim”) na rzecz Telco w 1999 r. było bezskuteczne. Trybunał orzekł także, iż nie ma jurysdykcji nad Telco i roszczenia DT względem Telco nie mogą być przedmiotem tego postępowania arbitrażowego. Następnie Elektrim wniósł o uznanie za skuteczne w/w orzeczenia na obszarze Polski. 1 marca 2005 r. – Notyfikacja sporu przez Vivendi S.A. (“Vivendi”). 10 sierpnia 2006 r. – Wezwanie na arbitraż ‐ Vivendi oraz Vivendi Telecom International S.A. (“VTI”) zawiadomiły Rzeczpospolitą Polskę o wszczęciu postępowania arbitrażowego na podstawie umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej z 14 lutego 1989 r. w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (tzw. BIT). Powodowie zarzucili Polsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości (w tym brak podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości działań zmierzających do zapewnienia praworządności w toku postępowania o uznanie wyroku zagranicznego sądu polubownego). Według powodów nieprawidłowości te spowodowały ich wywłaszczenie (bezpośrednie) z inwestycji w spółkę Telco, którą pozbawiono przedsięwzięcia inwestycyjnego w jednego z wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce – PTC doprowadzając do wywłaszczenia pośredniego. Vivendi i VTI domagały się m.in. zapewnienia przez państwo polskie rejestracji i uznania Telco jako właściciela 48% udziałów w PTC. W razie braku tego zapewnienia powodowie domagali się odszkodowania z tytułu utraty przez Telco 48% udziałów w PTC i odszkodowania za szkody wynikające z pozbawienia Telco inwestycji w PTC w szacowanej łącznej wysokości ponad 2,5 mld Euro. 9 listopada 2006 r. – Wystosowanie przez RP odpowiedzi na wezwanie na arbitraż, w której RP oświadczyła, że nie uznaje roszczeń powodów i wskazała jako swojego arbitra Pana Marka Furtka. 5 grudnia 2006 r. – Wezwanie przez Ministra Skarbu Państwa (który reprezentował RP w sporze) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do udziału w sprawie. PGSP zawarła z Kancelarią Linklaters umowę na obsługę prawną postępowania. 21 sierpnia 2007 r. – Ogłoszenie upadłości układowej przez Elektrim S.A. 11 października 2007 r. – Ustalenie przez Trybunał Arbitrażowy w Londynie (w składzie: prof. Ibrahim Fadlallah, Pan Marek Furtek i dr Klaus Sachs) kwestii proceduralnych i organizacyjnych (postępowanie toczyło się według reguł UNCITRAL) oraz harmonogramu czynności uczestników. 30 stycznia 2008 r. – złożenie przez Vivendi i VTI pozwu, w którym domagały się restytucji własności spornych udziałów w PTC oraz rekompensaty za utratę możliwości korzystania z inwestycji (zysków), a w braku uwzględnienia tych żądań – odszkodowania w kwocie 1.888.800.000 Euro lub 1.933.000.000 Euro. Zakończenie sporu Umowa Elektrim – Skarb Państwa Wezwanie na arbitraż Odpowiedź na arbitraż Pozew Vivendi 61

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...