Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Górnictwo –

Temat: Górnictwo – urynkowienie sektora Kwestie: Debiuty dwóch spółek węglowych. Struktury transakcji. Inwestycje Spis treści: • W skrócie 99 • Bogdanka S.A. – zmiany w strukturze właścicielskiej 99 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 100 98

Temat: Górnictwo – urynkowienie sektora Kwestie: Debiuty dwóch spółek węglowych. Struktury transakcji. Inwestycje W skrócie: � LW Bogdanka S.A. – w czerwcu 2009 r. została wprowadzona na warszawski parkiet i była pierwszą kopalnią węgla kamiennego notowaną na GPW. W wyniku debiutu Spółka pozyskała 528 mln zł. Całą tę sumę przeznaczono na inwestycje – rozbudowa kopalni na polu Stafanów 2 – co pozwoliło na podwojenie wydobycia (w 2010 r. spółka wydobyła 5,7 mln ton węgla). Następnie, aby zwiększyć płynność akcji Spółki w grudniu 2009 r. Skarb Państwa sprzedał 5% akcji. Natomiast w marcu 2010 r. pakiet 46,7% został zaoferowany polskim funduszom emerytalnym, które obecnie są najważniejszymi akcjonariuszami Spółki. Skarb Państwa za zbyte akcje otrzymał kwotę 1,2 mld zł. � Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – debiut 6 lipca 2011 r. Wartość oferty publicznej wyniosła 5,37 mld zł. Ponad 168 tys. inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. W celu zachowania władztwa korporacyjnego w Spółce przez Skarb Państwa, dokonano zmian statutu Spółki, które m.in. wprowadziły ograniczenie wykonywania przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa prawa głosu do maksimum 10% głosów w JSW S.A. Bogdanka S.A. – zmiany w strukturze właścicielskiej: � 25 czerwca 2009 r. miał miejsce debiut Spółki na GPW – oferta zakończyła się sukcesem. W efekcie udział SP w strukturze własnościowej zmniejszył się do 65,5%. � W wyniku debiutu Spółka pozyskała 528 mln zł, � Całą tę sumę przeznaczono na inwestycje – rozbudowa kopalni na polu Stafanów – co pozwoliło na podwojenie wydobycia (w 2010 r. Spółka wydobyła 5,7 mln ton węgla). � W celu poprawienia płynności akcji Spółki na GPW, w grudniu 2009 r. Skarb Państwa zbył ok. 5% pakiet akcji Spółki (1.689.939 należących do Skarbu Państwa akcji Spółki). W efekcie: � Udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się do około 51% (pomijając tzw. akcje pracownicze), � Sprzedaż akcji przez Skarb Państwa stworzyła uprawnionym pracownikom możliwość objęcia tzw. akcji pracowniczych, � Zakładano także zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów Spółką, a tym samym wzrost kursu akcji na rynku regulowanym. � Zbycie akcji poprzedzono dwiema rundami dialogu ze stroną społeczną. � Było to zgodne z zapisami pkt. 5.2 Strategii Działalności Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2007‐2015, � Uwzględniono wariant postulowany przez Zarząd Spółki i przedstawicieli strony społecznej MSP, i skierowano ofertę do inwestorów finansowych jakimi są OFE (odrzucono opcję zakupu akcji Spółki przez inwestora branżowego). To poparła strona społeczna. � 9 marca 2010 r. ‐ mając na uwadze sprzyjające warunki rynkowe zadecydowano o sprzedaży 46,7% akcji Bogdanki za ponad 1,1 mld zł. � Akcje zaoferowane przez Skarb Państwa zostały nabyte przez wszystkie polskie Otwarte Fundusze Emerytalne; w sumie było ich 14, � Po tej transakcji Bogdanka stała się Spółką ze śladowym akcjonariatem SP, na poziomie 4,3%. � 9 marca 2010 r. rozpoczął się proces udostępniania akcji pracowniczych, który potrwa do 9 marca 2012 r. � Pula akcji przeznaczona dla pracowników wynosi 3.243.000 szt. Debiut Bogdanki Inwestycje Sprzedaż 5% Akcje pracownicze Sprzedaż 46,7% Udostę‐ pnianie akcji pracowni‐ czych 99

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030