Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Kwestie: Zmiany w

Temat: Kwestie: Zmiany w Ministersstwie Skarbuu Państwa – struktura s Przyczynny zmiany strruktury. Przyykłady oszczę ędności i opttymalizacji koosztów SStrukturaa „Pasa TTransmissyjnego” ”: ZZmiana struuktury miałaa również nna celu stwworzenie tzw w. „ośrodkóów koordynnacji poziom mej” ddla zadań reealizowanycch przez killka departaamentów. Wzorem W strruktur korpooracyjnych trzy nnowe deparrtamenty mmają za zadanie przygootować spó ółki do prywwatyzacji orraz zrealizo ować pprocesy z ssukcesem. Na wzór „ „pasa transmisyjnego o” Departamment Restrrukturyzacji i po zzakończeniuu procesóww naprawczyych w spółkach przekazuje je doo Departammentu Nadz zoru, kktóry czuwaa nad ich bbieżącą dziiałalnością. Następnie te spółki poddawanee są procesom pposzukiwania inwestora przez Deppartament PPrywatyzacj ji. Deppartament NNadzoru Deppartament Restrukturyzacji OOptymali lizacja koosztów i zzatrudniienia: Deparrtament Prywaatyzacji MMSP stale dostosowujje strukturę zatrudnieenia do ak ktualnych ppotrzeb ressortu. Dział łania mmające na ccelu redukccję zatrudnienia wynikkają zarówn no z przysppieszenia prrywatyzacji, , jak również z ppotrzeby wpprowadzania oszczędności w funkcjonowaniiu urzędu. W wyniku tych ddziałań, fakttyczne zatrrudnienie na koniec wwrześnia 201 11 r. zmnieejszyło się o 17,5% (137,5 eetatów) w sttosunku do końca rokuu 2009. Pommimo intens sywniejszych działań reesortu niż miało m to miejsce w latach 20005‐2007, MMSP zeszło ddo poziomu u zatrudnienia poniżej tego z 200 07 r., zzmniejszającc liczbę etattów o bliskoo 10% (53,5 etatów). OOprócz redukcji zattrudnienia resort sskarbu po odjął działłania mające na celu wwygospodarrowanie osszczędnościi w funkcjjonowaniu samego mministerstwa. W 2010 r. rozpoczął naajem samocchodów, czego efektemm jest znac czne ogranicczenie koszztów, np. ta akich jaak ubezpiecczenia, przeeglądy czy rraty w poróównaniu z kosztem k ichh zakupu i uutylizacji. By ył to ppierwszy w historii addministracji centralnej przetarg na n najem ssamochodóów. Przykład dem ddalszej optyymalizacji kkosztów MSSP była zmmiana opera atora telefoonów i instalacja cen ntrali ccyfrowej, coo przełożyłło się na ograniczeniie kosztów w połączeń. Wdrożonoo także usługę Wzór – struktury korporacyjnej Zmnieejszenie etatyzzacji Oszczęędności 198

Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarbu Państwa – struktura Kwestie: Przyczyny zmiany struktury. Przykłady oszczędności i optymalizacji kosztów centralnego systemu drukowania, co przyczyniło się do znaczącego obniżenia kosztów związanych z wydrukiem. Nakłady finansowe na bieżące wydatki ministerstwa, niebędące kosztami płac, w latach 2008‐2010 wynosiły 23,8 mln zł i zmniejszyły się o 17% w porównaniu z latami 2005‐2007, kiedy to wynosiły 28,7 mln zł. Oszczędności z tego tytułu to prawie 5 mln zł. Jednocześnie w latach 2008‐2011 r. zrealizowano wiele inwestycji technicznych i infrastrukturalnych związanych z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy oraz funkcjonalności nieruchomości ministerstwa, m.in. w pełni przystosowano budynek MSP dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydatki bieżące MSP 199

 • Page 1:

  Raport z pracy Ministerstwa Skarbu

 • Page 5 and 6:

  Podsumowanie działań Ministerstwo

 • Page 7 and 8:

  � Wprowadziliśmy 5 spółek do W

 • Page 9 and 10:

  � Jednym z przykładów biznesowe

 • Page 11 and 12:

  � Postawienie Spółki w stan lik

 • Page 13 and 14:

  organizację roadshow inwestorskich

 • Page 15:

  19. Totalizator Sportowy - wybór o

 • Page 18 and 19:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 20 and 21:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 22 and 23:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 24 and 25:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 26 and 27:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 28 and 29:

  Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj

 • Page 30 and 31:

  Temat: Kwestie: negocjacji podjęty

 • Page 32 and 33:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 34 and 35:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 36 and 37:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 38 and 39:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 40 and 41:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 42 and 43:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 44 and 45:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 46 and 47:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 48 and 49:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 50 and 51:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 52 and 53:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 54 and 55:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 56 and 57:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 58 and 59:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 60 and 61:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 144 and 145:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 146 and 147:

  Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i

 • Page 148 and 149: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 150 and 151: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 152 and 153: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 154 and 155: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 156 and 157: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 158 and 159: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 160 and 161: Temat: Komunalizacja - współpraca
 • Page 162 and 163: Temat: Komunalizacja - współpraca
 • Page 164 and 165: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 166 and 167: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 168 and 169: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 170 and 171: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 172 and 173: Temat: Właściwe gospodarowanie ma
 • Page 174 and 175: Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W
 • Page 176 and 177: Temat: Właściwe gospodarowanie ma
 • Page 178 and 179: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 180 and 181: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 182 and 183: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 184 and 185: Temat: Totalizator Sportowy Kwestie
 • Page 186 and 187: Temat: Totalizator Sportowy Kwestie
 • Page 188 and 189: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 190 and 191: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 192 and 193: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 194 and 195: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 196 and 197: Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb
Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...