Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Przyspieszenie

Temat: Przyspieszenie realizacji wypłat rekompensat zabużańskich Kwestie: Podstawa prawna, statystyki Spis treści: • W skrócie 179 • Zasady na jakich wypłacane są rekompensaty zabużańskie 179 � Uprawnieni 180 � Kompetencje wojewodów w zakresie wypłaty rekompensat za mienie zabużańskie 180 � Działania Ministerstwa Skarbu Państwa 180 � Realizacja wniosków 180 178

Temat: Przyspieszenie realizacja wypłat rekompensat zabużańskich Kwestie: Podstawa prawna, statystyki W skrócie: Do końca września 2011 r. wypłacono 40 562 rekompensaty na kwotę 1,8 mld zł. W październiku 2008 r. w MSP uruchomiony został jednolity ogólnokrajowy System Informatyczny Rejestrów (SIR) łączący zadania wojewodów, Ministra Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikające z ustawy zabużańskiej. W ciągu kilku miesięcy umożliwił on likwidację kolejki osób oczekujących na wypłatę rekompensat. Czas oczekiwania na realizację wniosku skrócił się z 12 miesięcy do półtora miesiąca. Zasady na jakich wypłacane są rekompensaty zabużańskie: � Wypłaty rekompensat za mienia zabużańskie są dokonywane w oparciu o ustawę z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. � Ustawa z 2005 r. określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., a dokonanego na podstawie: � Układu z 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium BSRR i ludności białoruskiej z terytorium Polski, � Układu z 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium USRR i ludności ukraińskiej z terytorium Polski, � Układu z 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej SRR i ludności litewskiej z terytorium Polski, � Umowy z 6 lipca 1945 r. między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na terytorium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR, � Prawo do rekompensaty przysługuje również osobom, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z umową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych z 15 lutego 1951 r., � Wymienione powyżej układy i umowy stanowiły formę zobowiązania się państwa polskiego do udzielania pomocy przesiedleńczej, wskazując jednocześnie, że szczegółowe zasady i tryb udzielania tej pomocy będą określone w ustawach obowiązujących w Polsce. � Ustawa z 2005 r. to pierwszy akt prawny dotyczący mienia zabużańskiego, umożliwiający osobom uprawnionym realizację rekompensaty w formie świadczenia pieniężnego. � Wspomniana ustawa określa wysokość zaliczenia wartości nieruchomości Akty prawne, na podst. których nastąpiło opuszczenie nieruchomości 179

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...