Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Kwestie:

Temat: Kwestie: negocjacji podjętych naa podstawie publiczneego zaprosz zenia był sttosowany w przypadku u 67 projektów zzakończonycch zawarcieem umowyy prywatyza acyjnej, a w 47 przyppadkach zb bycie nastąpiło w ttrybie przettargu publiccznego. 101 zgoda RM ttryb inny art. 33 ust 5 pkt 2 Plan Pryywatyzacji 20008‐2011 Syntetycczne zestawiienie zasad, ccelów i wyty ycznych, jakimmi kierowałoo się MSP w latach l 2008‐ 2011. 74 70 677 Zaawarte umoowy prywatyzacyjne wwg trybu prywatyzacji 47 aukcja negocjacje przetarg publiczzny realizacja zapisów pozostałe tryby przzymusowy umowy odkup Procesy przeekształceń własnościoowych dotyyczą zarówn no dużych podmiotóww jak mały ych i śrrednich przzedsiębiorsttw. W zasobbie Ministraa Skarbu Pa aństwa jestt coraz więccej podmiot tów, kttórych pryywatyzacja wymaga istotnych wysiłków zarówno w organnizacji proc cesu prywatyzacjii (np. konieeczność przeeprowadzennia procesu u restrukturryzacji), jak i poszukiwaniu innwestora. W procesachh prywatyzaacji 322 spóółek z udziałłem Skarbu Państwa wwystąpiły nieepowodzen nia w reealizacji proojektów pryywatyzacyjnnych, spowwodowane głównie g braakiem zaintteresowania ze sttrony inweestorów luub zbyt nniską złożooną ofertą ą cenową. Jednak konsekwen ntnie podejmowanne kolejne próby prywwatyzacji dooprowadziły y do znalezienia inwesstora i zawa arcia umowy prywwatyzacyjneej dla 115 podmiotóww, w których wcześniejszy procees prywatyzacji zaakończył sięę niepowoddzeniem. Poniżej przeedstawiono przykłady spółek z uddziałem Ska arbu Państwa, w których wwystąpiły nnieudane próby prywatyzacji, alle dzięki kkonsekwentnym działaniom pprywatyzacyyjnym udałoo się pomyśślnie zakońc czyć ich prywwatyzację. � Śląskka Wytwórnnia Wódekk Gatunkowwych „Polm mos” S.A. z siedzibą w Bielsko‐Białej (wojeewództwo śląskie). Akkcje Spółki były trzykr rotnie oferoowane do zzbycia na rzecz r prywwatnych inwwestorów – bez powoddzenia. W 2008 2 r. w oodpowiedzi na zaproszenie do negocjacji offerty wstęppne złożyło 4 oferentó ów, a nastęępnie 2 z icch przedstawiło wiążąące warunkki nabycia akcji. Po przeeprowadzonej analiziee, Minister SSkarbu Pańs stwa podjąął decyzję o odstąpienniu od negoocjacji bez wyłonienia inwestora ze względu u na zbyt niskie ofertty cenowe. W latach 2009‐2010 przeprowad p zono 2 próby prywatyzacji spółkki w trybiee przetarguu publiczneego. W jed dnym przyppadku złożoona oferta nie spełnniała wymaggań formalnych, a w oodpowiedzi i na drugie zaproszeniie do przetargu nie wwpłynęła żaddna oferta. W 20011 r. poddjęto kolejnną próbę pprywatyzacj ji w trybie negocjacjii podjętych h na podsttawie publicznego zapproszenia. Po przepro owadzonychh negocjacjjach wyłoniono inwesstora – sppółkę utwoorzoną przez pracow wników prywatyzowannego podm miotu „Spółłka Pracowwników Śląsskiej Wytwwórni Wóde ek Gatunkoowych POLLMOS S.A” . 13 wrześśnia 2011 rr. zawarto uumowę sprrzedaży 85% % akcji Spółłki, a inwesstor zobowiązał się doo dalszego pprowadzeniia podstawoowej działalności Spółkki. 31 11 7 7 6 tryb inny art. 33 inny niż publiczny ust 5 ppkt 2 Konsekkwentna prywattyzacja i jej efekkty Trzy prróby prywattyzacji 330

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. � Brak zainteresowania ze strony inwestorów był również powodem niepowodzeń w procesie prywatyzacji spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlowe "Elmet" w Goleniowie Sp. z o.o. (województwo zachodniopomorskie). Udziały Skarbu Państwa w Spółce były trzykrotnie wystawiane do zbycia w trybie aukcji ogłoszonej publicznie, jednak z powodu braku zgłoszeń, konieczne było odwoływanie aukcji. 28 lipca 2011 r. podczas kolejnej aukcji, inwestor indywidualny zgłosił zainteresowanie nabyciem udziałów Spółki stanowiących 85% kapitału zakładowego. 3 sierpnia 2011 r. zawarto umowę prywatyzacyjną z wyłonionym inwestorem indywidualnym. � W przypadku spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. (województwo świętokrzyskie) prowadzącej działalność w branży spożywczej, niepowodzeniem zakończyły się 4 próby prywatyzacji Spółki. Dopiero w wyniku 5. aukcji ogłoszonej publicznie wyłoniono inwestora. 18 sierpnia 2011 r. zawarto umowę sprzedaży 70% udziałów Skarbu Państwa w Spółce na rzecz prywatnego inwestora ‐ Skłodowski Spółka Jawna. � Proces prywatyzacji spółki DAK‐POL Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. (województwo podlaskie) trzykrotnie kończył się niepowodzeniem. W 2010 r. do udziału w aukcji ogłoszonej publicznie nie zgłosił się żaden inwestor. Następnie, w 2011 r. dwukrotnie podejmowano próbę prywatyzacji w trybie przetargu publicznego. Jednak w wyniku braku ofert, konieczne było unieważnienie obu przetargów. 23 sierpnia 2011 r. ponownie opublikowano zaproszenie do przetargu publicznego. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełniała kryteria formalne. 5 października 2011 r. podpisano umowę sprzedaży 41,56% udziałów Skarbu Państwa w Spółce na rzecz inwestorów indywidualnych. � W przypadku zbycia udziałów Skarbu Państwa w spółce Gastropol Sp. z o.o. (województwo warmińsko‐mazurskie) z siedzibą w Olsztynie, 4 próby prywatyzacji Spółki w trybie aukcji ogłoszonej publicznie zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero w wyniku realizacji 5. projektu prywatyzacyjnego dla tej Spółki udało się wyłonić inwestora indywidualnego, zainteresowanego prowadzeniem dalszej działalności w Spółce. 8 września 2011 r. zawarto umowę sprzedaży udziałów Skarbu Państwa stanowiących 85% kapitału zakładowego na rzecz osoby fizycznej. � Proces prywatyzacji spółki Polmozbyt w Łodzi S.A. (województwo łódzkie), działającej w branży przemysłu środków transportu, wymagał podjęcia 6 prób zbycia akcji. Z powodu niesatysfakcjonujących warunków cenowych zaproponowanych przez inwestorów w pierwszej próbie zbycia akcji, odstąpiono od negocjacji bez rozstrzygnięcia. Następnie w latach 2010‐2011 czterokrotnie Spółka była wystawiana do zbycia w trybie aukcji ogłoszonej publicznie, jednak z powodu braku zgłoszeń od inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji od Skarbu Państwa, aukcje były odwoływane. 5 sierpnia 2011 r. opublikowano zaproszenie do udziału w kolejnej aukcji, na które odpowiedziało konsorcjum firm z branży motoryzacyjnej. Po przeprowadzeniu aukcji ustnej, 21 września 2011 r. zawarto umowę sprzedaży 85% akcji Skarbu Państwa w Spółce na rzecz inwestorów branżowych. � Udziały spółki NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie) dwukrotnie były wystawiane do zbycia w trybie aukcji ogłoszonej publicznie. Jednak z powodu braku zgłoszeń konieczne było odwołanie aukcji. Proces prywatyzacji ponowiono w trybie przetargu publicznego. Na zaproszenie do przetargu odpowiedziała firma Nordis Chłodnie Sp. z o.o. z Zielonej Góry. 20 kwietnia 2011 r. zawarto umowę sprzedaży 22,76% udziałów Skarbu Państwa w Trzy próby prywatyzacji Cztery próby prywatyzacji Trzy próby prywatyzacji Cztery próby prywatyzacji Sześć prób prywatyzacji Dwie próby prywatyzacji 31

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy