Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Podjęcie spraw

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży 30 września 2008 r. – Odpowiedź RP na pozew (brak zasadności żądań powodów). 10 grudnia 2008 r. – Rozprawa w Hadze i dalsza wymania pism i dokumentów. 26 października 2009 r. – Notyfikacja sporu przez Deutsche Telekom AG na podstawie polsko‐ niemieckiej umowy BIT. U podstaw sporu również leżała kwestia skuteczności przeniesienia 48% udziałów w PTC przez Elektrim na Telco. 25 października ‐ 11 listopada 2010 r. – Zaplanowana rozprawa merytoryczna, podczas której miały być przeprowadzone dowody m.in. z przesłuchania biegłych (expert witnesses), na wniosek stron, które prowadziły rozmowy ugodowe, została odwołana. 14 grudnia 2010 r. – Podpisanie przez Skarb Państwa – Ministra Skarbu Państwa, Vivendi, Deutsche Telekom AG, pana Zygmunta Solorza‐Żaka, VTI i Telekom Deutschland GmbH Ugody kończącej spór („Ugoda”). Ugoda pozostaje w związku z Umową Główną zawartą (bez udziału SP) w tym samym dniu między stronami sporu o udziały w PTC i innymi podmiotami. Skutkiem realizacji Ugody miało być m.in. uzyskanie przez SP kwoty z tytułu uznanych w postępowaniu upadłościowym Elektrim wierzytelności z tzw. kontraktów tureckich w kwocie 389.904.198,18 zł oraz cofnięcie przez Vivendi i VTI roszczeń BIT (a przez DT zawiadomienia o roszczeniu wynikającym z polsko‐niemieckiej umowy BIT). 17 grudnia 2010 r. – Umorzenie postępowania upadłościowego Elektrim, na skutek wniosków wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Elektrim (złożonych w wykonaniu Ugody oraz Umowy Głównej). 31 grudnia 2010 r. – Wobec uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego Elektrim Zarząd tej Spółki odzyskał uprawnienia zarządcze nad jej majątkiem. 14 stycznia 2011 r. – Zamknięcie Ugody: na konto MSP wpłynęła kwota wierzytelności z tzw. kontraktów tureckich w wysokości 389.904.198,18 zł, tj. w wysokości ustalonej Ugodą, a Vivendi, VTI i Deutsche Telekom AG zrzekły się roszczeń wobec RP na łączną kwotę ok. 34 mld zł wysuwanych na tle umów BIT. 26 maja 2011 r. – Trybunał Arbitrażowy, na zgodny wniosek stron, umorzył postępowanie arbitrażowe z powództwa Vivendi i VTI na tle własności udziałów w PTC. Spór z Nordzucker: � 17 lutego 2006 r. na wniosek Nordzucker AG zostało wszczęte postępowanie arbitrażowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 10 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991r., Nr 27, poz. 116), zmienionej Protokołem z 14 maja 2003 r. (dalej "BIT"). Postępowanie toczyło się przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc w Brukseli w oparciu o regulamin arbitrażowy UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). � 15 grudnia 2006 r. powód wniósł pozew, w którym sprecyzował swoje stanowisko, a jako wartość przedmiotu sporu wskazał kwotę 185,4 mln Euro tytułem odszkodowania oraz wnioskował o zasądzenie na jego rzecz odsetek oraz kosztów postępowania arbitrażowego. � Nordzucker AG żądał odszkodowania za odstąpienie od sprzedania jej kilku polskich cukrowni w toku prywatyzacji polskiego sektora cukrowego w latach 2000‐2001. Koncern Nordzucker nabył cukrownie dające mu około 8% udziału w polskim rynku cukru, twierdził jednak, że miał roszczenie o nabycie dalszych cukrowni, stanowiących tzw. Grupę Gdańską (cukrownie: Malbork, Nowy Staw, Pruszcz) i Grupę Szczecińską (cukrownie: Gryfice i Kluczewo), które dałyby mu łącznie 20% polskiego rynku cukru. � Nordzucker AG zarzucał Polsce naruszenie polsko‐niemieckiego traktatu o wzajemnym Odpowiedź RP na pozew Ugoda kończąca spór Umorzenie postę‐ powania upadłościo‐ wego Elektrim Zamknięcie Ugody Wszczęcie postępo‐ wania arbi‐ trażowego Wniesienie pozwu Żądania Nordzuker 62

Temat: Podjęcie spraw trudnych i „nie do rozwiązania” Kwestie: Podstawy sporów. Działania Skarbu Państwa na rzecz uniknięcia miliardowych odszkodowań. Przebieg arbitraży popieraniu i ochronie inwestycji. Zdaniem firmy, Polska, prowadząc z Nordzucker negocjacje w sprawie sprzedaży cukrowni z Grupy Gdańskiej i Szczecińskiej w latach 1999‐ 2001 nie działała w dobrej wierze i odmawiając ostatecznie sprzedaży tych cukrowni spółce Nordzucker, kierowała się przesłankami politycznymi i narodowościowymi. W ocenie Nordzucker przysługiwało mu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej roszczenie odszkodowawcze z uwagi na naruszenie następujących zobowiązań wynikających z BIT: ‐ art. 2 ust. 1 ‐ Równe i sprawiedliwe traktowanie, ‐ art. 2 ust. 2 ‐ Nieuzasadnione i dyskryminacyjne posunięcia, ‐ art. 3 ‐ Korzystniejsze traktowanie, ‐ art. 4 ust. 1‐ Pełna ochrona i bezpieczeństwo, ‐ art. 4 ust. 2 ‐ Wywłaszczenie oraz ‐ art. 8 ‐ Traktowanie nie mniej korzystne niż inwestycje krajowe lub inwestycje z państw trzecich. � Powód żądał początkowo ponad 185 mln Euro odszkodowania, ostatecznie jednak dochodził około 154 mln Euro odszkodowania oraz blisko 3 mln Euro tytułem zwrotu kosztów arbitrażu. Argumentacja Nordzucker � Jednym z argumentów Nordzucker AG było to, że ostatecznie cukrownie z Grupy Gdańskiej i Szczecińskiej zostały wniesione do Krajowej Spółki Cukrowej S.A., co miało być dowodem na faworyzowanie przez polskie władze spółki krajowej. Powód twierdził również, że sposób prowadzenia negocjacji przez Polskę spowodował, że inwestor nabrał uzasadnionego przekonania, że owe cukrownie nabędzie. Polska polemizowała z tym twierdzeniem, uważając, że przez cały okres negocjacji Nordzucker AG była poinformowana o tym, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i że Walne Zgromadzenia spółek sprzedających muszą jeszcze podjąć uchwały zezwalające na taką sprzedaż. Trybunał zgodził się ze stanowiskiem Polski. � Skarb Państwa nie sprzedał Nordzucker cukrowni z Grupy Gdańskiej i Grupy Szczecińskiej, gdyż inwestor zaoferował zbyt niską cenę za akcje, a wyceny wykonane na zlecenie Ministra Skarbu Państwa pokazywały, że wartość cukrowni jest wyższa niż oferta niemieckiej spółki. Chodziło o względy ekonomiczne. Postępowanie/wyrok końcowy � Międzynarodowemu Trybunałowi Arbitrażowemu, przewodniczył belgijski arbiter Vera Van Houtte przy udziale Andreasa Buchera i Macieja Tomaszewskiego jako współarbitrów. Pełnomocnikami procesowymi inwestora byli prawnicy kancelarii White & Case w Paryżu i w Warszawie. Pełnomocnikami strony polskiej byli Prof. Grzegorz Domański, mec. Julita Zimoch‐Tuchołka i mec. Krzysztof Zakrzewski, wspierani przez zespół prawników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. � Postępowanie było podzielone na trzy części, z których każda zakończona została wyrokiem. � W pierwszym wyroku częściowym Trybunał uznał, że na podstawie traktatu ma ograniczoną jurysdykcję do badania sporu i że rozstrzygać może tylko o tym, czy na etapie przedinwestycyjnym doszło do naruszenia praw inwestora do sprawiedliwego i równego traktowania, � W drugim wyroku częściowym Trybunał oddalił większość zarzutów Spółki wobec Polski. Uznał, że negocjacje były prowadzone przez polskie władze w dobrej wierze i że, wbrew twierdzeniom inwestora, podejmując decyzję odmowną, nie kierowały się one ani przesłankami politycznymi, ani narodowościowymi. Trybunał uznał jednak, że Polska naruszyła swoje obowiązki traktatowe, gdyż przedłużyła proces Żądanie 154 mln Euro odszkodo‐ wania Argumenty Nordzuker Trzy części postępo‐ wania arbitra‐ żowego 63

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...