Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Soort overtreding Tabel

Soort overtreding Tabel 3.23: overtredingen vastgesteld in 2005 met betrekking tot het in de handel brengen en op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Aantal in het handel brengen Aantal op het gebruik Niet erkend / toegelaten product 77 27 Etikettering 49 Commerciële documenten 11 Opslag 4 2 Erkenning operator 4 Verpakking 3 Publiciteit 3 Spuittoestellen 23 Registers 3 Andere 3 Totaal 151 58 2.3. Meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten In 2005 heeft het FAVV 966 monsternemingen en 704 inspectiebezoeken uitgevoerd voor de controle van de meststo en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten van meststo en, bodem- · verbeteraars en teeltsubstraten op de Belgische markt. Het ging om: bemonsteringen om de kwaliteit van de producten in de handel te controleren (naleving · van criteria en waarborgen); inspecties om onder andere na te gaan of de meststo en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten die in de handel zijn gebracht, wel zijn toegelaten en correct zijn geëtiketteerd en verpakt. Van die monsters waren 21% niet-conform, zoals in 2004. De belangrijkste niet-conformiteiten hebben betrekking tot het niet naleven van de gewaarborgde gehalten (droge en organische sto en; gehalte aan stikstof, kalium en fosfor). Er zijn 170 waarschuwingen en 17 PV’s opgesteld. Controleactiviteiten 103

Activiteitenverslag 104 Tabel 3.24: resultaten van genomen en geanalyseerde monsters in 2005. Aard Genomen Niet-conform Meststo en 559 133 Bodemverbeteraars 105 35 Teeltsubstraten 66 11 Meststo en die sporenelementen bevatten 13 7 Meststo en voor de bereiding van nutritieve oplossingen 1 0 Aanverwante waren 1 0 Zuiveringsslib 221 14 Totaal 966 200 Tijdens de 704 inspectiebezoeken werden 950 controles uitgevoerd; 148 waren niet-conform. De belangrijkste vastgestelde non-conformiteiten betre en ontbrekende vermeldingen op de etikettering en de begeleidende documenten. In 2005 werden 122 waarschuwingen verstuurd naar operatoren voor overtredingen op de handel in meststo en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten. 2.4. Controle van spuittoestellen Sinds 1995 moeten alle op het Belgisch grondgebied gebruikte spuittoestellen gecontroleerd worden met uitzondering van de rugtoestellen, lansspuittoestellen of de kleine toestellen waarin de spuitvloeistof manueel of met de hulp van een samengedrukt gas onder druk wordt gebracht of waarbij de spuitvloeistof wordt uitgestoten onder invloed van de zwaartekracht. Het doel van deze controle is de gebruiker objectief te informeren over de toestand van zijn/ haar spuittoestel door een duidelijke en nauwkeurige diagnose aan te bieden. De conformiteit van de toestellen wordt bevestigd door het aanbrengen van een zelfklever met een geldigheidsduur van drie jaar.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals