Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

In tegenstelling tot

In tegenstelling tot 2004 werden in 2005 er wel niet-conforme karkassen van runderen en kalveren aangetro en. De teruggevonden substanties betre en dexamathasone en prednisolone. Al de niet conforme dexamethasone gevallen zijn te wijten aan het mengen van deze corticoïde stof in een kruidenmengsel. 4.2.3.3. Wegcontroles 4.2.4. Specifi eke acties Op vraag van de lokale en federale wegpolitie, neemt de NOE op regelmatige basis deel aan wegcontroles die een duidelijk multidisciplinair karakter hebben. Meestal zijn andere diensten (RVA, Douane en Accijnzen, …) ook aanwezig. In 2005 heeft de NOE aan 24 wegcontroles deelgenomen waarvan 18 door NOE uitgevoerd. Tijdens deze controles werden er 304 wagens gecontroleerd. Op 47 van deze wagens (15,5 %) werden niet-conformiteiten vastgesteld, en 21 proces-verbaal, 20 waarschuwingen en 6 opvolgingen werden opgemaakt. Het aantal wegcontroles is in vergelijking met 2004 lager (44 controles en 705 gecontroleerde wagens). De NOE heeft er echter wel voor gekozen om, weliswaar minder frequent, te blijven deelnemen aan deze controles. Op deze manier kan de NOE zijn energie meer in de “échte” fraudedossiers steken en toch nog een beeld behouden van de evolutie van overtredingen tijdens het transport. Iedere jaar neemt NOE deel aan een aantal speci eke acties. De markantste acties die in 2005 uitgevoerd worden zijn hieronder opgesomd. 4.2.4.1. Handel in geneesmiddelen en verboden producten Bij een onderzoek verricht door de FOD Volksgezondheid werd vastgesteld dat gedurende de periode 2002-2003 door farmaceutische rma’s grote hoeveelheden gratis geneesmiddelen werden geleverd via een apotheek aan 529 dierenartsen. De actie (Free Goods) vond plaats in samenwerking met het Federaal Parket en de Federale Politie. Door de NOE werd bijstand verleend aan dit onderzoek bij deze dierenartsen die gratis hormonale producten verkregen. Controleactiviteiten 145

Activiteitenverslag 146 Op vraag van het Parket van Kortrijk (actie Kocura) werd bij verschillende landbouwers en afnemers, het diergeneesmiddelendepot gecontroleerd. Diverse inbreuken op de wet van 28 augustus 1991 op de diergeneeskunde werden vastgesteld in verband met het bezit en het toedienen van diergeneesmiddelen. Door de onderzoeksrechter te Ieper (actie IBIOSIS) werd in het voorjaar 2005 de medewerking van de NOE gevraagd naar aanleiding van de verdeling van een voedingssupplement voor runderen en kalveren onder de vorm van kruiden. In deze kruiden werd dexamethasone aangetro en. Op basis van de informatie (afnemers, verdelers) werden er verschillende verdachte monsternames op landbouwbedrijven en in de slachthuizen uitgevoerd. Deze gegevens worden vermeld in de tabel “verdachte monsternames op bedrijven”. Een controle werd, op initiatief van en in samenwerking met de federale Politie, en tesamen met de PCE West Vlaanderen uitgevoerd op de veemarkt St Michiels te Brugge (Actie Breemar). Tijdens deze actie werd aandacht besteed aan de identi catie en registratie van de aangeboden runderen alsmede aan de mogelijke handel in hormonale producten. Verschillende handelaars werden aan een verder onderzoek onderworpen. 4.2.4.2 Acties in de sector van de distributie In de periode juli augustus 2005 werd op vraag van de onderzoeksrechter te Charleroi (Actie Sobelco) en in samenwerking met de PCE Henegouwen medewerking verleend bij het onderzoek naar fraude door middel van vervalsing van etiketten (wijzigen van de houdbaarheidsdatum) op voorverpakte voedingsmiddelen. Ter plaatse werden grote hoeveelheden producten aangetro en waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden was. Tevens werden er vaststellingen gedaan op gebied van hygiëne. Ongeveer 70 ton voorverpakte voedingsmiddelen (snoep, groentenconserven, dranken,…) werden vernietigd. Door middel van een RASFF bericht werden de landen van de Europese Unie op de hoogte gebracht. In het kader van dit dossier werden door verschillende PCE’s de afnemers van deze rma’s aan een controle onderworpen. Hierbij werden 2 PV’s en 3 verwittigingen opgemaakt. Op vraag van de Federale Politie (GDA Dendermonde) werden, in het kader van een onderzoek naar mensenhandel, 69 pita-restaurants gecontroleerd. In geval van een anomalie (hygiëne, tracering van vlees), werd door de PCE Oost Vlaanderen en door de NOE bijstand verleend.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV