Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Hoewel de controles op

Hoewel de controles op voedermiddelen in vergelijking met het vorige jaar gevoelig zijn toegenomen (+66%), is het aandeel aangetoonde niet-conformiteiten verminderd. De stijging van het aandeel niet-conformiteiten voor toevoegingsmiddelen en voormengsels is het gevolg van een beter gerichte analyse. Deze niet-conformiteiten hebben vooral betrekking tot het niet naleven van gegarandeerde gehalten aan vitaminen en spoorelementen in voormengsels. 1.1.4. Veiligheid van diervoeders Rekening houdend met de gunstige resultaten van de voorbije jaren kon de Consum monitoring naar risicovolle voeders bij voorkeur geselecteerd. Onder de 2.764 op PCB’s geanalyseerde monsters en de 1.135 dioxineanalyses, was geen enkel resultaat niet conform. Behalve het gehalte in uor van 2 monsters werden alle analyses van zware metalen conform bevonden, ondanks een belangrijke verhoging van het aantal analyses op cadmium, arseen, lood, kwik, chroom, nikkel en uor, hetzij 1.297 in plaats van 601 in 2004. De controle op mycotoxines (toxines geproduceerd door schimmels) heeft geleid tot 1.230 analyses die betrekking hadden tot deoxynivalenol, ochratoxine A, a atoxine B1, zearalenone, alkaloïden van moederkoren en fumonisine. De 6 niet-conformiteiten betro en fumonisine (3 in maïs), zearalenone (1 in maïs en 1 in kokosschilfers) en a atoxine B1 (1 in kokosschilfers). Voor de detectie van aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) werden, in voedermiddelen (201) en in mindere mate in mengvoeders (19), 220 analyses gerealiseerd. Zes analyses gaven een overschrijding van de aanvaardbare maximumwaarden (4 chloorpropham, 1 permethrine en 1 dichloorvos). Dit is een lichte daling in vergelijking met 2004. Er werden 505 onderzoeken op salmonella uitgevoerd: 12 gevallen werd de aanwezigheid vastgesteld in voedermiddelen (9), in mengvoeders voor gevogelte (1) en voor varkens (2). Het voornaamste serotipe was S. Senftenberg. Wat het nakijken van de speci eke voorschriften ter bescherming tegen de gekkekoeienziekte (BSE) betreft, werden er 1220 microscopische analyses uitgevoerd voor de detectie van de aanwezigheid van verboden dierlijke eiwitten en 130 analyses van totale residuele onoplosbare onzuiverheden in dierlijk vet. De normen werden overschreden in 18 voeders en 5 monsters van dierlijk vetten. Controleactiviteiten 61

Activiteitenverslag 62 Op een totaal van 991 monster werden 1.405 analyses uitgevoerd voor de detectie van verboden sto en met geneeskundige werking en de controle van en de gebruiksvoorwaarden van de toegelaten sto en met geneeskundige werking: 32 monsters waren niet conform door een toevallige besmetting met sporen van toegelaten antibiotica of coccidiostatica (kruisbesmetting) en door het niet respecteren van de gebruiksvoorwaarden op diergeneesmiddelen. De controles werden eveneens uitgevoerd met als doel de detectie van verboden sto en zoals gerecycleerde vetten (126) en hormonen (764). Twee voedermiddelen van dierlijke oorsprong vertoonden aanwezigheid van gerecycleerde vetten. Dit gaf aanleiding tot twee waarschuwingen. Binnen het kader van het controleplan werd er geen enkele aanwezigheid van hormonen gedetecteerd. 1.1.5. Kwalitatieve samenstelling van diervoeders 1.1.6. GGO’s in diervoeders Bij 2.334 analyses werden de gebruiksvoorwaarden voor toegelaten additieven en geneesmiddelen nagegaan. 678 analyses brachten het niet respecteren van de garanties die werden gegeven voor antibiotica, coccidiostatica, vitamines, spoorelementen of andere additieven aan het licht (hetgeen overeenkomt met 51 % van de voormengsels en 26 % vzan de mengvoeders). Om de naleving na te gaan van de voorschriften inzake kwaliteitsparameters zoals bijvoorbeeld totaal eiwit, vetgehalte, ruwe celstof of as, werden 4.900 analyses uitgevoerd. Bij 578 analyses bleek een niet-conformiteit te bestaan. Een groot aandeel van de voormengsels waren niet conform (48,5 %).. Deze niet-conformiteiten betre en de niet-naleving door de fabrikant van de normen en/of waarborgen die op de goederen liggen. Bij de 160 analyses waarbij de aanwezigheid van GGO’s werd opgespoord, kwamen 9 niet-conformiteiten aan het licht wat betreft de verplichte vermeldingen op het etiket. Het aandeel van niet-conformiteiten is minder dan in 2004 (-12,4%). De meerderheid van deze niet-conformiteiten komt door een toevallige aanwezigheid van transgene soja.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV