Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.2. Monitoring bij

1.2. Monitoring bij wilde vogels en bij pluimvee Crisispreventie en crisisbeheer 165 De monitoring voor vogelgriep wordt sinds 2005 op 2 verschillende fronten georganiseerd. Voor het eerst diende immers een groot deel van de inspanningen te worden gericht op het zo snel mogelijk ontdekken van een eventuele besmetting bij in het wild levende vogels. Daarnaast werd ook het reeds bestaande toezicht in de pluimveesector sterk verhoogd. 1.2.1. Passieve monitoring bij in het wild levende vogels Gevallen van abnormale sterfte bij wilde vogels dienen zo snel mogelijk onderzocht te worden. Het FAVV heeft daartoe in samenwerking met de bevoegde diensten van de Gewesten (‘Agentschap voor Natuur en Bos’ van het Vlaams Gewest, ‘Division Nature et Forêts’ bij het Waals Gewest en ‘Brussels Instituut voor Milieubeheer’ bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een netwerk uitgebouwd dat instaat voor het ophalen en afvoeren naar het laboratorium van dergelijke verdachte kadavers. Om een zo objectief mogelijk toezicht te hebben en om de meldpunten van het netwerk en de laboratoria niet onnodig te belasten, heeft een expertengroep duidelijke criteria vastgelegd om verdachte sterfte bij wilde vogels te de niëren. Deze criteria bepalen welke soorten in aanmerking komen voor een analyse en houden rekening met hoeveel, waar en in welke omstandigheden de kadavers gevonden worden. In de 3 laatste maanden van 2005 werden via deze weg een tiental kadavers van wilde vogels voor analyse aangeboden. Alle onderzoeken waren negatief. 1.2.2. Actieve monitoring bij in het wild levende vogels De monsterneming voor de actieve monitoring bij in het wild levende vogels werd uitgevoerd enerzijds door jagers en anderzijds door ringers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBINW) anderzijds. Van elk dier werd een cloacaswab genomen, die onderzocht werd in het referentielaboratorium CODA. In totaal werden 1.669 vogels bemonsterd: Tijdens jachtactiviteiten werden 603 geschoten vogels bemonsterd. Het betrof in overgrote meerderheid wilde eenden. De ringers van het KBINW hebben 1.066 vogels van 21 verschillende soorten, vnl. watervogels, die ze in het kader van hun ringactiviteiten hadden gevangen, tegelijk bemonsterd.

Activiteitenverslag 166 13 % 20 % 8 % In één groep wilde eenden werd een laagpathogeen H3N6 virus gevonden, dat verder niet van betekenis is in de problematiek van de vogelgriep bij pluimvee. Figuur 4.1: verdeling van de bemonsterde vogels volgens categorie en circuit. 23 % 36 % Eenden (jacht) Eenden, ganzen en zwanen (ringactiviteiten) Meeuwen (ringactiviteiten) Waadvogels (ringactiviteiten) Meerkoet en waterhoen (ringactiviteiten) Figuur 4.2: overzicht van de bemonsteringsplaatsen van de actieve monitoring. Ringactiviteiten Jacht

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals