Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Aan de hand van de

Aan de hand van de bekomen resultaten werden een reeks aanbevelingen geformuleerd door het Wetenschappelijk Comité voor de risicobeheerders. 6.3. Terminologie inzake gevaren- en risicoanalyse volgens de Codex Alimentarius In 2005 publiceerde het Wetenschappelijk Comité een brochure met betrekking tot de terminologie inzake gevaren- en risicoanalyse volgens de Codex Alimentarius. Deze brochure staat gratis ter beschikking van de actoren in de voedselketen. Risicoanalyse en HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analyse van gevaren en kritische punten om deze te kunnen beheren) worden vaak in één adem genoemd en in dezelfde discussies betrokken. Dit leidt onomstotelijk tot verwarring. Hoewel er gemeenschappelijke raakpunten zijn tussen beide systemen, blijft het belangrijk om de twee systemen los van elkaar te beschouwen. Ze zijn ontwikkeld vanuit een verschillend uitgangspunt en hebben bijgevolg ook verschillende doelstellingen. In de brochure worden enerzijds de termen ‘gevarenanalyse’ en ‘risicoanalyse’ verduidelijkt, en worden anderzijds een aantal voorbeelden van risicoanalyse voor een microbiologisch gevaar, een chemisch gevaar en fysische gevaren uitgewerkt. 6.4. Workshop : toepassing van het voorzorgsbeginsel in de voedselketen Op 21 oktober 2005 organiseerde het Wetenschappelijk Comité een workshop gewijd aan de “Toepassing van het voorzorgsbeginsel in de voedselketen”. “Beter voorkomen dan genezen” zegt het spreekwoord. Ook bij de bescherming van mens, dier, plant en leefmilieu geldt deze leuze. De bezorgdheid over de schadelijke e ecten van bepaalde fenomenen, producten en processen op mens en milieu wordt immers steeds groter. Het is de opdracht van de wetenschappers om de vragen te beantwoorden over de risico’s van die schadelijke e ecten. Terwijl onderzoek naar de precieze oorzaken en gevolgen van milieuschade of gezondheidsproblemen veelal een werk van lange adem is, waarvan de Horizontale activiteiten 51

Activiteitenverslag 52 uitkomst moeilijk voorspelbaar is, moeten beleidsmakers reeds vandaag beslissingen nemen en het beleid bepalen in verband met het risico. Wanneer wetenschappelijke gegevens echter ontoereikend, niet erg overtuigend of onzeker zijn om risico’s in te schatten, wordt een beroep gedaan op het ‘voorzorgsbeginsel’. De algemene principes voor het voorzorgsbeginsel werden vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 178/2002, de algemene voedingswet. Gezien het voorzorgsbeginsel op het grensvlak ligt tussen risicobeoordeling en risicobeleid, was één van de doelstellingen van de workshop de visies van evaluatoren en managers met betrekking tot de toepassing van het voorzorgsbeginsel bij de bewaking van de voedselveiligheid aan elkaar te toetsen. Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, beleidsmakers en wetenschappers werd een antwoord gezocht op volgende vragen: wat is het wetgevend kader (nationaal/internationaal) van het voorzorgsbeginsel? Wat betekent het voorzorgsbeginsel concreet in de context van wetenschappelijke adviezen en binnen een productiekolom, en welke interpretaties worden hieraan gegeven? Daarnaast werd de toepassing van het voorzorgsbeginsel toegelicht in de gevalstudies acrylamide, paratuberculose en boviene spongiforme encephalopathie. Tenslotte werden voorlopige richtlijnen over de toepassing van het voorzorgsbeginsel voorgesteld. Algemeen werd deze workshop, die door een honderdtal deelnemers uit diverse sectoren werd gevolgd, beschouwd als een lovenswaardig initiatief vanwege het Wetenschappelijk Comité. De presentaties zijn ter beschikking gesteld op de website van het FAVV (www.favv.be). 7. Internationale zaken 7.1. Internationale uitstraling Gedurende het jaar 2005 heeft het FAVV 20 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV toegelicht en ging bijzondere aandacht naar het vrijwaren van onze exportmarkten en het afsluiten van bilaterale akkoorden. In het kader van een project voor de verbetering van de kwaliteit van de landbouwgrondsto en in Marokko heeft het FAVV een expert gestuurd naar Marokko in opdracht van en in

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals