Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Het voedselagentschap

Het voedselagentschap als organisatie 21 Naast het statutair (675 personen) en contractueel (571) personeel deed het FAVV ook in 2005 weer een beroep op zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO’s). Dit jaar werd bijzondere aandacht besteed aan hun selectie en de vernieuwde wijze van samenwerking. 3.2. Een defi nitieve structuur Na het scharnierjaar 2004 waarin niveau 1 niveau A werd en elk personeelslid ook nog zijn nieuwe a ectatie kreeg, kon in 2005 gewerkt worden aan stabilisatie. Deze stabilisatie betekende geenszins een stilstand, want doorgedreven terreinanalyses bij de uitvoering van het BPR, gaven aanleiding tot ‘food@work’. In 2005 werd de basis gelegd voor een vlotte implementatie in 2006. In februari 2005 werd ook gestart met de ontwikkelcirkels en in de eerste plaats de functioneringsgesprekken. Elkeen kreeg de kans om met de functionele chef de inhoud van zijn functie en taken te preciseren. Tijdens het planningsgesprek dat hierbij aansloot, dienden zowel de persoonlijke als de organisatiedoelstellingen scherp gesteld te worden. Een tussentijds functioneringsgesprek diende de realisatie van de voornemens te toetsen aan de realiteit en bood de kans tot bijsturing. Vanaf december kon gestart worden met de evaluatiegesprekken. In 2005 werd de aanzet gegeven tot een ver jning van het personeelsbeheer door gebruik te maken van sterk verbeterde statistische gegevens. Deze moeten het management toelaten om met volle kennis van zaken de juiste keuzes te maken inzake de invulling van het personeelsplan via statutaire respectievelijk contractuele werving of via bevordering, mobiliteit of mutatie. Uit deze verbeterde statistische gegevens kon bijvoorbeeld ook worden afgeleid dat het absenteïsme binnen het Agentschap niet hoger ligt dan het gemiddelde van de privé-ondernemingen.

Activiteitenverslag 22 3.3. Opleiding Het Centrum voor Ontwikkeling en Opleiding heeft in 2005 de opleiding over autocontrole voortgezet. Tijdens een nieuwe cyclus van 5 dagen interne, verplichte opleiding (2005-2006), bestemd voor alle betrokken personeelsleden, is in 2005 de opstelling van het PV van verhoor en het PV van overtreding besproken. Er werd een volledige dag gewijd aan de reglementering (Europese / nationale / interpretatie en procedures) op het vlak van audits en autocontrole. De auditoren-opleiders van het FAVV hebben hun opleiding beëindigd (3 dagen in 2005, 6 dagen in totaal sinds 2004) om begin 2006 te kunnen starten met de “stapsgewijze” opleiding van alle betrokken personeelsleden in de PCE’s. Het Centrum voor Ontwikkeling en Opleiding heeft eveneens heel wat energie geïnvesteerd in de samenwerking met de FOD P&O om de deelname van de personeelsleden van het FAVV aan de gecerti ceerde opleidingen te optimaliseren : · Samenwerking voor de oprichting van een gecerti ceerde opleiding voor laboranten (niveaus B en C) gericht op de veiligheid in de laboratoria, met een slagingspercentage van · 100%. Oprichten van een gecerti ceerde opleiding “op maat” voor de controleurs (niveaus B en · C) , die in 2006 volledig door het FAVV zal worden georganiseerd. Actieve deelname aan de Vakcommissie 14 Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek om pertinente gecerti ceerde opleidingen te voorzien voor de personeelsleden van niveau A : opstellen van twee gecerti ceerde opleidingen namelijk “Audit-Autocontrole van de voedselketen”, hernemen van verschillende gecerti ceerde opleidingen zoals “Kwaliteitssysteem in de laboratoria”.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV