Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1. Diervoeders,

1. Diervoeders, dierengezondheid en dierlijke producten 1.1. Dierenvoeders De controles omvatten alle stadia van de fabricage, de handel en het gebruik van diervoeders. Het gaat daarbij zowel om voeders die in België in de handel worden gebracht als om voor de uitvoer bestemde voeders. In de loop van 2005 voerde het FAVV 17079 controles uit tijdens 7668 bezoeken aan 2572 inrichtingen, waarvan 22% fabrikant waren, 50,5 % handelaar en 23 % veehouder. Tijdens al deze controles werden 1.671 tekortkomingen ten aanzien van de wettelijke voorschriften vastgesteld. Elke vaststelling van een niet-conformiteit geeft, al naargelang van de ernst van de feiten, aanleiding tot een waarschuwing of een proces-verbaal. Verschillende niet-conformiteiten kunnen echter vastgesteld worden tijdens hetzelfde bezoek en aldus in hetzelfde proces-verbaal opgenomen worden. 1.1.1. Controles in inrichtingen Om diervoeders te bereiden of in de handel te brengen is, al naargelang het geval, een erkenning, toelating of registratie nodig. De bedrijven met een erkenning, toelating of registratie worden regelmatig bezocht om na te gaan of de reglementaire eisen worden nageleefd. In 2005 werden 1380 dergelijke controles uitgevoerd. 306 niet-conformiteiten werden aangetoond die aanleiding gaven tot 180 waarschuwingen. Het aandeel niet-conformiteiten (22%) is vergelijkbaar met 2004. Daarnaast werden 1382 controles uitgevoerd in opslagplaatsen en voorraden waarbij 36 niet-conformiteiten aan het licht kwamen. Een proces-verbaal en 23 waarschuwingen werden opgemaakt. Controleactiviteiten 59

Activiteitenverslag 60 1.1.2. Controles op documenten Diervoeder kunnen gecommercialiseerd worden in bulk of verpakt, maar moeten in ieder geval vergezeld gaan van documenten die voldoen aan de wettelijke etiketteringsvoorschriften (beschrijving, samenstelling,…). Gemedicineerde voeders mogen alleen op basis van een diergeneeskundig voorschrift worden afgeleverd. De operatoren uit de sector moeten overigens de traceerbaarheid van de voeders garanderen bij middel van bijzondere registers. Op al deze documenten werden 4519 controles uitgevoerd. Daarbij werden zo’n 574 niet-conformiteiten vastgesteld die aanleiding gaven tot 9 processen-verbaal en 441 waarschuwingen. Dit aantal is licht lager dan in 2004 (-4%). 1.1.3. Controles op diervoeders Aard van het monster In 2005 werden in totaal 8740 voedermonsters genomen om de naleving van de kwaliteitsgaranties en de veiligheidsnormen na te gaan. Het aantal monsters is minder dan in 2004 (11.395) wegens de vermindering van het aantal PCB analyses. De hierna volgende tabel geeft een globaal overzicht van de niet-conformiteiten voor elke soort monster. Er dient te worden aangestipt dat deze cijfers geen rekening houden met de resultaten van eventuele tegenanalyses die werden aangevraagd door de personen die voor de voeders verantwoordelijk zijn. Naar aanleiding van die niet-conformiteiten werden 637 waarschuwingen en 28 processen-verbaal opgemaakt. Tabel 3.1: Verdeling van de niet-conformiteiten volgens het soort voeder Aantal monsters Aantal niet-conformiteiten % niet-conformiteiten in 2005 % niet-conformiteiten in 2004 Voedermiddelen 2.753 188 6,8 7,5 Toevoegingsmiddelen en voormengsels 292 61 20,9 14,2 Mengvoeders 5.641 478 8,5 9,3 Andere 54 1 1,8 Totaal 8.740 728 8,3 9,3

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv