Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

2.1.1.2. Bacterievuur In

2.1.1.2. Bacterievuur In 2005 telt België 9 bu erzones met samen een totale oppervlakte van 1.769 km2 die 475 percelen bevatten. Bu erzones zijn zones met waardplanten voor bacterievuur waarin een extra strenge controle- en bestrijdingsregeling voor dit organisme van toepassing is om de productiepercelen te beschermen. In 2005 werd, na overleg met de sector, de afbakening van deze zones gewijzigd. Op 2% van de percelen en 0,2% van de andere controlepunten werd een besmetting vastgesteld en werden de aangetaste planten vernietigd. Een zone van 500 m rond elk productieperceel werd aan een grondige visuele inspectie onderworpen. 2.1.1.3. Phytophthora ramorum In 2005 werden er 467 visuele inspecties uitgevoerd in kwekerijen en tuincentra op de aanwezigheid van Phytophthora ramorum, wat aanleiding gaf tot 242 monsternames. Deze schimmel werd vastgesteld op 13 bedrijven op Rhododendron en Viburnum. De besmette planten en de planten in een straal van 2 meter rond de besmette planten werden vernietigd. In openbaar groen en bossen werden 116 inspecties en 9 monsternames uitgevoerd, dit leverde geen positieve stalen op. 2.1.1.4. Dennenaaltje Zoals vereist door de Europese Commissie wordt er jaarlijks een campagne uitgevoerd om de afwezigheid van deze schadeverwekker na te gaan. In 2005 werden 82 monsters van naaldhout ontleed afkomstig van 38 lokaties. Er werd geen enkel positief geval vastgesteld. Controleactiviteiten 95

Activiteitenverslag 96 2.1.1.5. Pepinomozaïekvirus Transformatie & Distributie In opkweekbedrijven voor tomatenplanten werden 343 gemengde bladstalen genomen zodat elk lot bemonsterd werd. Alle stalen testten negatief op de aanwezigheid van pepinomozaïekvirus. Tijdens de kwaliteitscontrole op tomaten in de veilingen werd speciale aandacht besteed aan de aanwezigheid van verdachte symptomen. Er werden 2 monsters genomen van tomaten met verdachte symptomen; geen enkel bleek positief te zijn. 2.1.1.6. Monilinia fructicola Monilinia fructicola is een schimmel die schade kan aanrichten in Prunus-boomgaarden (pruim, kers, kriek, perzik,…). In 2005 werden er 45 monsters genomen in boomgaarden, allen waren negatief. 2.1.1.7. Maïswortelboorder De maïswortelboorder vormt een ernstige bedreiging voor deze teelt. Dankzij het doorvoeren van een prospectie werd in 2003 voor de eerste keer in België, in de omgeving rond de luchthaven van Zaventem (3 verschillende haarden) de aanwezigheid van de maïskever vastgesteld. In 2004 werden twee nieuwe uitbraken ontdekt in dezelfde regio. Deze insecten zouden in ons grondgebied zijn binnengekomen via het luchtverkeer uit landen waarvan ze afkomstig zijn (USA, Hongarije, Italië, Slovakije, Tsjechië, enz). Ten gevolge van deze besmettingen werden verschillende maatregelen genomen overeenkomstig · de Beschikking 2003/766/EG van de Commissie: jaarlijkse prospectie voor de opsporing van besmettingen in alle zones waar maïs wordt · geproduceerd (359 feromonenvallen in 2005), noodmaatregelen omtrent de uitroeiing en de bepaling van afgebakende zones. In de afgebakende zones gelegen onmiddellijk rond de uitbraken, moeten bepaalde verplichte maatregelen worden toegepast, zoals behandeling met gewasbeschermingsmiddelen, teeltrotatie, verbod op vervoer van grond of maïs naar bestemmingen buiten deze zone.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv