Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Drammen kommune har gitt tilbud om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk tilalle hjemmeboende eldre over 75 år siden 2000. Det foreligger mye erfaringsbasert kunnskapom at dette tilbudet oppleves meningsfylt fra de eldres ståsted og også fra medarbeiderne iforebyggende team.Rehabilitering som arbeidsmetodeRehabilitering som arbeidsmetode er et viktig virkemiddel for å bidra til å hindre og utsettebehov for heldøgns omsorgstjenester. Det er et mål at dette preger større deler av tilbudet påsomatiske korttidsplasser og i hjemmebasert omsorg. Det er gode resultater knyttet til deetablerte rahabiliteringsplassene og ved systematiske opptreningstiltak under korttidsoppholdi institusjon. Dette søkes videreutviklet i et felles prosjekt mellom helse- ogomsorgstjenestene med sikte på å øke fokuset på rehabilitering som metode overfor størredeler av korttidspasienter med opptreningsbehov og hjemmeboende med fallendefunksjonsnivå.VelferdsteknologiI St.meld. nr.47 (2008-2009), Samhandlingsreformen, legges det vekt på å kartlegge ogvurdere hvilke muligheter som velferdsteknologien kan ha for å understøtte og forsterkebrukernes trygghet, sikkerhet, økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.Velferdsteknologi kan også avlaste og støtte pårørende i deres omsorgsarbeid. Det ermange aktører som for tiden er engasjert i forhold til utvikling av velferdsteknologiskeløsninger på mange ulike felt.Pleie- og omsorgstjenesten er allerede involvert i flere prosjekter hvor velferdsteknologiskeløsninger kan bidra til å avdekke kunnskap i forhold til muligheter, begrensninger ogutfordringer ved teknologiske løsninger. Eksempler på slike prosjekter er interaktive spill fordemente, utvikling av elektronisk erindringsbok og et prosjekt knyttet til 16 boenheter iSchwartsgate knyttet til bruk av GPS.Rett pasient på rett sted til rett tidEt samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Drammen Sykehus (Vestre Viken HF) ogHøgskolen i Buskerud. Prosjektet skal avdekke spørsmålet om hvordan forebygge unødigeinnleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommunetil Sykehuset Buskerud og 2.linjetjenesten forøvrig. Prosjektet er finansiert av midler tildelt avHelse Sør- Øst og er i tråd med vesentlige fokusområder knyttet til ”Samhandlingsreformen”.Det er ansatt egen prosjektleder. Prosjektet skal bl.a. avklare og utvikle modeller i forhold til:‐ Hva kan betegnes som unødige og uverdige pasientforflytninger?‐ Hvordan skal tjenestetilbud organiseres for å innfri at pasienter mottar avansertbehandlingder han/hun er?‐ Hvilken kompetanse og hvilke kompetansenivå er det behov for hos pleiepersonellet?Samhandlingsreform Drammensregionen 2012I et forprosjektet ”Brobyggende helsetjenester i et folkehelseperspektiv” harDrammensregionen lagt grunnlag for oppstart av hovedprosjektet i oktober 2010. Prosjektethar en kostnadsramme på 1,5 mill. og er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen iBuskerud og statstilskudd gjennom Helsedirektoratet, samt egeninnsats.Mål for hovedprosjektet – Samhandlingsreform Drammensregionen 201275

More magazines by this user
Similar magazines