Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato35/10 18.10.10ØKONOMIPLAN FOR 2011 – 2014 OG ÅRSBUDSJETT 2011Forslag til vedtak:1. Styret vedtar økonomiplanen 2011 – 2014 og årsbudsjett for 2011 i samsvar medfremlagte forslag.2. Årsbudsjettet er offensivt, men synes ut fra den positive utviklingen i 2010 å værerealiserbart. Skatt Sør har bedt Drammensbadet om en vurdering av hvordanmvakompensasjon bør håndteres. Endringer i håndtering av mvakompensasjon kan fåøkonomiske konsekvenser, men er ikke lagt inn i budsjett for 2011 og økonomiplanen.Saksutredning:1. InnledningBudsjettforslaget for 2011 er basert på erfaringstall fra 2009 og 2010. Det er lagt til grunn enkostnadsperiodisering på bakgrunn av driftserfaringer fra 2009 og 2010. Inntektssiden har hatten positiv utvikling i 2010 og denne utviklingen forventes videreført. Drammensbadet har sålangt i 2010 hatt en positiv utvikling både i besøkstall og gjennomsnittlig inntekt per kunde.Besøkstallet er lagt inn med 330 000 og er en økning med 3 % fra 2010.2. Forslag til driftsbudsjett for Drammensbadet KFBudsjettet baserer seg på følgende forutsetninger:- Inntektene i budsjettet baserer seg på erfaringstall, planlagte prisøkninger og330 000 besøkende, samt at vi lykkes med arbeidet for å styrke salget og bedremarginene.- Lønnsutgiftene er beregnet ut fra et behov for 34,45 årsverk og nødvendigbemanning med ekstrahjelp og vikarer.- Syke- og fødselspengerefusjon er satt ut i fra ett antatt fravær på 4,34 %.- På bakgrunn av brev fra Buskerud kommunerevisjon er kostnaden for revisjonbudsjettert med kr 70 000,-- Tjenester kjøpt fra Drammen kommune er budsjettert med henholdsvis kr 110000,- for regnskap/adm, kr 180 000,- for IKT - tjenester og kr 50 000,- tilparkeringskontroll fra Drammen Parkering KF.- I beregningen av energikostnader er det lagt til grunn en pris på 80 øre per kWh forbåde elektro og fjernvarme. Forbruket beregnes til totalt 5 mill kWh.- Vannforbruket er beregnet til 45 000 m 3 , og med vannavgift på kr 11,07 ogkloakkavgift på kr 20,49 eks. mva. Økt med hhv. 7 % og 10 % fra 2010.- Husleien er utregnet av Drammen Eiendom KF og deflatorjustert med 1,9 %.Utgjør 18,6 mill for 2011.- Det kommunale tilskuddet er deflatorjustert med 2,8 %, og avrundet.

More magazines by this user
Similar magazines