Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KF2.2 Driftskostnader2.2.1 LønnsutgifterLønnskostnadene budsjetteres med kr. 20,9 mill. I dette er inkludert en forventetgenerell lønnsvekst på 5,0 % i forhold til regulert lønnsnivå i 2010.2.2.2 AdministrasjonskostnaderAdministrasjonskostnadene forventes ikke å øke utover prisveksten.2.2.3 Innleie av boliger og annen eiendomPå vegen av kommunen leier DEKF inn en rekke eiendommer fra private utleiere somfremleies til kommunens virksomheter. Kostnadene må sees i sammenheng medleieinntektene. DEKF har begrenset risiko knyttet til disse fremleieforholdene, dainnleiearealene i all vesentlighet er fremleiet med tilsvarende avtalevilkår til kommuneog stat (NAV). DEKF beregner et forvaltningshonorar på 1,0% , maks 50.000,- avleiebeløpet.2.2.4 Salg renholdstjenester.DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordeltpå to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadeneå øke med ca. 4 % på årsbasis i forhold til 2010, som følge av lønnsutvikling ibransjen, samt innføring av leide matter på skolene. Leie av mattene skal inndekkes fra2011. DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,4mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp ogleverandører.2.2.5 ForsikringerGjennom DEKF har kommunen samlet ansvar for eiendommene. Dette har gitt mulighetfor et helhetlig og systematisk arbeid med systemer for intern kontroll blant annet i formav brann og el. oppfølging. Nye investeringer og arealer, samt en bygningsindeks på hele9,3 %, innebærer likevel at totalbeløpet forventes å øke til ca. 4,3 mill. i 2011.2.2.6 EiendomsdriftDet foreslås en økning av kostnader til eiendomsdrift med kr. 1,0 mill. utoverprisveksten. Dette skyldes hovedsakelig ferdigstilling av nye byggeprosjekter somgenererer både nye inntekter og kostnader til drift, og at det har vært et volum og enkostnadsutvikling utover prisveksten på blant annet energi, offentlige avgifter, mv.2.2.7 VedlikeholdVedlikehold av bygningsmassen forelås også økt med 1,0 mill. i forhold til 2010 medtillegg av en forventet prisvekst kr. 0,7 mill. til kr. 23,8 mill.2.2.8 RenteinntekterDet budsjetteres med renteinntekter på kr. 0,7 mill. i 2011.2.2.9 RentekostnaderI budsjettet for 2011 er det tatt utgangspunkt i de kapitalkostnader som er kjent vedbegynnelsen av året og beregnet disse med en økning av renten til 3,5 % på lån knyttet tilkommunale leieforhold og 5,8 % på lån knyttet til eksterne leieforhold.28.10.2010 Økonomiplan 2011 – 2014 Side 8 av 23

More magazines by this user
Similar magazines