Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-201413.4.1 Investeringsforslag bykassen:StartlånStartlån er et økonomisk virkemiddel finansiert av Husbanken som skal bidra til at økonomiskvanskeligstilte kan skaffe seg en rimelig og nøktern bolig. Lånet kan gis som topp- ellerfullfinansiering ved kjøp av bolig, utbedring av nåværende bolig eller til refinansiering av lånfor å kunne bli boende i nåværende bolig. Ordningen fungerer slik at kommunen søker om engenerell låneramme fra Husbanken, og at kommunen innenfor denne rammen innvilgerenkeltpersoner startlån etter søknad. Drammen kommune har en årlig låneramme for startlånfra Husbanken på 60 millioner kroner. En sammenligning av bruken av startlån i ASSSkommuneneviser at Drammen kommune ligger under gjennomsnittet for ASSS-kommunenenår det gjelder bruken av startlån. Det er et potensial for å utnytte ordningen med startlån meraktivt i kommunen. Det foreslås derfor å øke årlig låneopptaket fra Husbanken med 20millioner kroner til totalt 80 millioner kroner.RusakuttRådmannen foreslår å avsette 0,3 mill. kr til oppussing, inventar og utstyr i forbindelse medetablering av Rusakutt.13.4.2 Investeringsforslag Drammen Eiendom KFSmåhusprosjektetSmåhusprosjektet på Muusøya, er blitt et investeringsprosjekt i regi av kommunen og har enkostnadsramme på 18,0 mill. kroner. Småhusprosjektet vil gi 6 plasser/boliger til personerinnefor feltet rus/psykiatri/vanskeligstilte. Drammen Eiendom legger prosjektet ut som enentreprise med byggestart i løpet av 1. halvår 2011. Prosjektet forventes ferdigstilt senhøstes2011.Oppgradering av boligmassenDet er kontinuerlig behov for oppgradering av boligmassen for kommunale boliger. Detteskyldes blant annet relativt korte leieforhold som krever hyppige oppgraderinger avleilighetene. Det er i tillegg behov for å gjennomføre en risikovurdering og iverksettebrannsikkerhetstiltak i kommunale boliger. Det avsettes totalt 6 millioner kroner årlig tilformålet, noe som er en videreføring av nivået i 2010.13.5 Resultatutviklingen i 2011‐ Forslaget til prioriteringer i økonomiplanen har som mål å bedre levekårene og økesysselsettingen i kommunen.‐ I løpet av 2011 er det et resultatmål å ha gjennomført en grundig analyse av levekårene ogfremme forslag til tiltak for å bedre disse. Dette vil bli gjort i forbindelse med rullering avkommuneplanen. Temaplan for levekår vil bli innarbeidet i kommuneplanen og fremlagtfor politisk behandling.‐ Videre er det et resultatmål at vi før behandling av økonomiplanen 2013 skal hagjennomført politisk behandling av boligsosial handlingsplan og tilrettelegging forboligskole til ungdom slik at tiltak fra disse planene kan vurderes i økonomiplanen. Detskal legges til rette for bred involvering av brukere og interessenter i dette arbeidet‐ Det er et resultatmål at antallet sosialhjelpsmottakere skal reduseres og andelen sysselsatteskal økes i perioden. De viktigste virkemidlene for å få til dette vil være god bruk av104

More magazines by this user
Similar magazines