Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-201414.2.2 Utfordringer i planperiodenDet er flere, store utfordringer innenfor programområdet, for planperioden 2011-2014.Kildekapasiteten ved Glitrevannverkets vannforsyningsanlegg er begrenset i et 30 årsperspektiv, selv med moderat vekst i befolkning og næringsliv. Innsatsen for å stabilisereuttaket av drikkevann fra Glitrevannverket på 2004-nivå må derfor intensiveres gjennom øktfokus på effektive lekkasjereduserende tiltak, dersom en skal unngå å ta i bruk nye drikkevannskilder.Et annet viktig tiltak for å stabilisere uttaket/forbruket av vann er å installerevannmålere i alle boligeiendommer.Badevannskvaliteten ved tilrettelagte badeplasser viser en positiv utvikling også i periodermed intens nedbør. En tilfredsstillende og forutsigbar situasjon vil likevel ikke være etablertfør man har lykkes i å lede en betydelig større andel av overvannet i separate løsninger tilresipient. Dette dreier seg både om ledningsbaserte løsninger og nye løsninger for lokalovervanns-håndtering, f.eks. knyttet til transformasjon og fortetting langs sidevassdrag tilDrammenselva. En sanering av eksisterende fellesledninger for avløpsvann og overvann vilogså bidra til at en større andel av avløpsvannet ikke går i overløp ved nedbør, men når fremtil et av byens to renseanlegg.Utfordringen i planperioden er å komme langt i en rehabilitering av ledningsnettet i Muusøyarensedistrikt, og samtidig lage en plan for tilsvarende rehabilitering og utvikling iSolumstrand rensedistrikt. Som vist er det også utfordringer knyttet til å tilfredsstillemyndighetskrav for renseeffekt ved begge renseanlegg. Dette henger både sammen med at108