Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014godt på Dagens Næringslivs Gasellekonkurranse. Drammen har et variert og omstillingsdyktignæringsliv, med en stor andel av små og mellomstore bedrifter.Andel av befolkningen i Drammen med høyere utdanning ligger fremdeles underlandsgjennomsnittet (-1 %).Åpningen av Comfort hotell Union brygge har medført vekst i hotellkapasiteten i Drammen i2010. Videre har Drammen også en bedret flyplasstilknytning, noe som er positivt generelt forinnbyggerne, og ikke minst for næringslivet. Papirbredden kunnskapspark står foran en videreutbygging.Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning 1990 og 2008Utdanning pr.01.10Videreg. skole1990 2008Universitet /høyskole1990Drammen 50 43 16 26Kongsberg 52 44 20 31Buskerud 51 45 12 23Landet 50 43 17 272008Studenter 19-24 år ved universitet/høyskole i % av alle i gruppen 1990 og 2008I alderen19 – 24 år iStudenter i alt% av alle pers. i gruppen1990 2000 2007 2008 1990 2000 2007 2008Drammen 1 437 1 885 2 415 2 512 17 22 28 28Kongsberg 704 941 1 040 1 068 21 29 34 33Buskerud 5 607 8 050 9 211 9 342 16 24 28 28Landet 135 462 191 454 212 676 217 839 19 26 30 30Sysselsatte per 4. kvartal etter region, næring (SN2007), tid ogstatistikkvariabel2008 2009Sysselsatte personeretter arbeidsstedSysselsatte personeretter arbeidssted01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 172 15005-43 Sekundærnæringer 5 153 5 01745-82 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel,16 286 15 609finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 2 359 2 91485 Undervisning 1 825 1 85286-88 Helse- og sosialtjenester 8 679 7 56690-99 Personlig tjenesteyting 1 295 1 36800 Uoppgitt 133 134I alt 36 074 34 610Hotellstatistikk utarbeidet av Byen Vår Drammen2006 2007 2008 2009Antall rom 88466 93144 89712 80689Beleggsprosent 58,60 61,97 59,57 51,78Økning/nedgang 8,96 3,37 -2,4 -8,1466

More magazines by this user
Similar magazines