Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014Generelle oppgraderinger av skolene vil øke skolenes husleier med 0,9 mill. kr i 2011, og erstigende utover i planperioden da flere skoler blir oppgradert.Universell utformingDrammen Eiendom KF har kartlagt behovet for tiltak i forhold til kravene om universellutforming i alle skolebyggene. Utbedringene vil starte opp i 2011.Utvidet rett for funksjonshemmede skyss til og fra SFOPr 1. august 2010 ble det innført en ny rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO.Helårseffekten i 2011 for kommunene utgjør 18,0 mill. kr, og Drammen kommunekompenseres med 0,222 mill. kr til merkostnaden.BudsjettilpasningProgramområdet reduserte rammene med 8,0 mill. kr 2. halvår 2010. Driftsnivået for høsten2010 videreføres i 2011. Dette vil gi en innsparing på 9,0 mill. kr i 2011, og tilsvarer ca 4 %av lønnsmidlene i programområdet på årsbasis.Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett 2011-2014 (tall i mill. 2011-kr)Regnskap Justertbudsj.Forslag økonomiplanTekst2009 2010 2011 2012 2013 2014Driftsutgifter 654,0 691,5 711,6 723,2 733,2 744,3Driftsinntekter -106,6 -115,4 -118,4 -118,4 -118,4 -118,4Netto ramme 547,4 576,1 593,2 604,8 614,8 625,912.4 Forslag til InvesteringsbudsjettTabell 4 Forslag til investeringstiltak 2011-2014 ( tall i mill. 2011- kr)Tiltak 2011 2012 2013 2014Sum 2011-2014Investeringstiltak bykassen: 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0Inventar og utstyr i skolene 10,0 10,0Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 41,0 155,0 155,0 25,0 393,0Oppgradering skolebygg 10,0 15,0 15,0 15,0 55,0Utvidelse av Sv.d.skole (har 10 mill fra 2010) 5,0 30,0 35,0Rehab/nybygg Frydenhaug skole 5,0 70,0 120,0 10,0 205,0Rehabilitering (tak/vinduer) Brandengen skole 20,0 10,0 30,0Ut - og ombygging Åskollen skole 1,0 30,0 20,0 51,0Tidligere bevilget Galterud skole 3,9 mill. kr 17,0 17,0Sum investeringstiltak 51,0 155,0 155,0 25,0 403,012.4.1 Investeringsforslag bykassen:Inventar og utstyr i skolene reduseres fra 15,0 mill til 10,0 mill i 2011. Dette er siste åretinnenfor denne satsingen. Med dette har alle skolene fått fornyet sitt inventar og utstyr.Rådmannen vil komme tilbake i neste økonomiplan med en plan for løpende utskifting avinventar og utstyr.92

More magazines by this user
Similar magazines