Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no

Økonomiplan 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Økonomiplan 2011-2014kontingentutbetalinger til regionale samarbeidsorgan øke noe, da kontingentnivå settes somkronebeløp pr. innbygger. For Drammen vil dette samlet sett innebære en merkostnad på vel0,2 mill. kr i 2011.Tabell 3 Forslag til driftsbudsjett 2011-2014 (tall i mill. 2011-kr)Regnskap Justertbudsj.Forslag økonomiplanTekst2009 2010 2011 2012 2013 2014Driftsutgifter 17,0 14,9 19,6 15,5 19,5 15,5Driftsinntekter -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1Netto ramme 16,7 14,8 19,5 15,4 19,4 15,410.4 Forslag til InvesteringsbudsjettIngen10.5 Resultatutviklingen i 2011Delmål Resultatmål MålemetodeGode prosesser, levendedebatter, kort avstandmellom folkevalgte ogborgerneBydelskonferanser gjennomføres i åttebydelerFormannskapet og bystyrekomiteergjennomfører regelmessig befaringerTelling - oppmøteregistreresTellingGode arbeidsvilkår forfolkevalgteOffentliggjøring av politiskesaker skjer minst nivirkedager før møtetavholdesBystyrekomiteene gjennomførerregelmessig høringer og dialogmøterOrdfører gjennomfører nettmøterGodtgjørelsesreglement gjennomgåsregelmessig i hver valgperiodeAlle folkevalgte skal ha egen PC ogvære tilgjengelig på e-postSakene er lagt på politikerportalensenest ni dager før møteneTellingTellingTellingTellingAvvik83

More magazines by this user
Similar magazines