DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

strategisk (Jenssen & Fladmoe, 2012). Denne kode hænger tæt sammen med det andet parameter;

kritiske positioner i forhold til den skandaleramte person. I tråd med Jenssen og Fladmoe

undersøges det, hvorvidt skandalen bliver brugt som et våben (Jenssen & Fladmoe, 2012). Koden er

tredelt: Der kan enten være tale om et forsvar, som er tilføjet ud fra den åbne kodning, fordi teorien

her var utilstrækkelig i forhold til det empiriske materiale, eller der kan være tale om en simpel

afstandstagen – hvilket svarer til Thompsons tredje karakteristika, hvor udenforstående opfatter

skandalen som moralsk forkastelig 66 (Thompson, 2002: 31-32). Sidste position er et angreb på den

skandaleramte – det vil sige brug af skandalen som våben.

Politisk adfærdspersonalisering er det tredje parameter og bygger på Rahat & Sheafers opdeling af

personalisering 67 (Rahat & Sheafer, 2007). Parameteret ser på politikeres personlige adfærd i

forbindelse med skandalen – udtaler andre politikere sig om den skandaleramte frem for substansen

i sagen? Det fjerde parameter er forvaltningens involvering. Koderne ser her på embedsmændenes

rolle i sagerne, og hvorvidt deres samspil med ministrene har en saglig eller politisk karakter. Vi ser

desuden på, hvorvidt der er et element af kontrol med forvaltningen, samt hvorvidt der er problemer

med offentlighed i forvaltningen. Parameteret trækker dermed på teorien om forandringer i

forvaltningen.

8F='!QKLVNHZXSHL''

De fire overordnede parametre strukturerer analysen, og diskussionen følger derefter op på

konklusionerne i de fire analysekapitler ud fra konsekvenserne ved personlige politiske skandaler.

Med udgangspunkt i operationaliseringen og kodningen fungerer nedenstående figur således som

specialets analysemodel. Modellen viser, hvordan vi først operationaliserede fem kendetegn ved

den personlige politiske skandale, som ud fra den åbne og lukkede kodning i indholdsanalysen blev

opdelt i en række enkeltenheder, som nu udgør de enkelte analysedele. De fem kendetegn er

struktureret i seks forskellige kapitler henholdsvis det beskrivende kapitel om skandalernes forløb,

fire analysekapitler og til slut en diskussion.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

66 På sin vis er den simple afstandstagen overlappende med parameteret offentlig misbilligelse under det overordnede

parameter overtrædelser. Men her bidrager Thompsons kategorisering af afstandstagen til at sætte fokus på andre

politikere, som forholder sig til skandalen, men som hverken indtager forsvars- eller angrebspositioner.

67 Den anden del af Rahat & Sheafers personaliseringsmodel, mediepersonaliseringen, operationaliserede vi under det

overordnede parameter mediedækning. Eftersom specialet udelukkende undersøger de personlige politiske skandaler ud

fra mediedækningen, er det kun de to sidste dele af Rahat & Sheafers personaliseringstese, der er operationaliseret i

undersøgelsen. Det drejer sig mediepersonaliseringen og den politiske adfærdspersonalisering. Vi benytter således ikke

den institutionelle personalisering i operationaliseringen, da den primært fokuserer på politikerens rolle i de politiske

partier, som vi jf. indledningen, har afgrænset os fra.

66

More magazines by this user
Similar magazines