DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

statsløsesagen slap Rønn af sted med at besidde de to kontrastfyldte sider uden problemer.

Undskyldningen for Rønns til tider særprægede adfærd har nemlig været, at ”Birthe er Birthe, og

hun er vokset op i en anden tid”, som tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, udtrykte det

i 2008 (Jessen, 2011, 9. marts; Lavrsen & Schmidt, 2011, 5. februar). At Birthe Rønn Hornbech

tilhører den gamle skole, kom til udtryk da hun i 2008 som nytiltrådt integrations- og kirkeminister

nægtede at ansætte en spindoktor, fordi hun mente, at afstanden mellem den folkevalgte og

vælgeren dermed ville øges, og at en spindoktor aldrig ville opnå den samme faglige indsigt som

embedsmændene (Hornbech, 2011: 16).

7F6'#RKQSKLHOQHN'WXOL`U''

Centralt for de tre udvalgte personlige politiske skandaler er deres forløb. Skandalernes forløb giver

et overblik over, hvad skandalerne handler om. I det følgende vil vi koble Thompsons teori om

skandalernes forløb på de enkelte hændelser i bilagssagen, skattesagen og statsløsesagen, som de

fremgår af mediedækningen af de tre sager. Thompson deler skandalerne op i fire faser, som

gengivet i tabel 10.

$KUHL'1A4'*H'WJOH'WKNHO'J'NRKQSKLHQN'WXOL`U'

.KNH' )KPQ' 2KOKRMHOJNMJRK'

1' 3Se[aO]UONR^O[R]! +]URS[`PRN[R!RNNRS!R^QRS^XS[a]M]P!O^!VXNMQM!RNNRS!fXcS]ONM[QRS!

&NOUURS!XP!SbPQRS!!

6' 8R]!RPR]QNMPR! "^^R]QNMP!O^[N`SM]P!O^!R]!dO]UNM]P!RNNRS!ZRPMTR]dRUG!URS![QOSQRS!R]!VSX\R[!

[aO]UONR^O[R! YRU!VW[QO]UR!XP!YXUVW[QO]UR2!

8' 7NMYOa[RQ! "VaNOSM]P!XP!O^P`SRN[R!O^![aO]UONR]!

7' $^QRSTMSa]M]PRS! 8SOYORQ!RS!XTSR2!BXcS]ONM[QRSG!VXNMQMaRSR!Y2^N2!SR^NRaQRSRS!XTRS![aO]UONR]!

XP!UR][!aX][RaTR][RS2!!

$TR]QcRN!c]URS[`PRN[R[aXYYM[[MX]!]RU[eQQR[2!

Som tabel 10 viser, er præskandalefasen det hændelsesforløb, der ligger inden selve afsløringen

(Thompson, 2002: 83-84). Den egentlige skandalefase udspiller sig bogstavelig talt i medierne. Den

tredje fase, klimakset, er der hvor skandalen topper, fordi skandalen her bliver opklaret eller afgjort.

Når dramaet er ovre kommer eftervirkningerne (Thompson, 2002: 83-86). Thompsons fire

skandalefaser var udgangspunktet for definitionen af de tidsmæssige skandaleperioder i de tre sager,

specialet undersøger. Nedenstående tabel præsenterer skandalernes længde i medierne og antallet af

artikler i de tre sager.

70

More magazines by this user
Similar magazines