Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

RENTER OG AVDRAGTal i heile 1000 krBudsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %Renter Brutto driftsutgifter 104 354 158 100 51,5 %Driftsinntekter -27 909 -49 200 276,3 %Netto driftsutgifter 76 445 108 900 42,5 %Avdrag Brutto driftsutgifter 151 504 198 000 30,7 %DriftsinntekterNetto driftsutgifter 151 504 198 000 30,7 %870 Sum Brutto driftsutgifter 255 858 356 100 39,2 %Driftsinntekter -27 909 -49 200 -276,3 %Netto driftsutgifter 227 949 306 900 34,6 %Netto utgifter til renter og avdrag går opp frå227,9 mill. kr i 2010-budsjettet til 303,9 mill. kr ibudsjettgrunnlaget for 2011. Auken på 76 mill. krtilsvarar 33,3%. Renter og avdrag er nærare omtalai det følgjande.RenterFylkesrådmannen har valt å leggje til grunn 3,5%rente for lån med flytande rente og for nye lån. Tilsamanlikning vart det i 2010-budjettet nytta 3,0%rente.Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangentil 2011 vil ha ei brutto lånegjeld på4 421,7 mill. kr. Renteutgiftene for 2011 er utreknatil 158,1 mill. kr, ein auke på 53,7 mill. kr ihøve til 2010-budsjettet.Renteinntektene er sette til 25,3 mill. kr i 2011.Vidare vert det budsjettert med 22,9 mill. kr irenterefusjon frå staten. Dette gjeld ordninga medat skuleinvesteringar og veginvesteringar innanforgjevne rammer kan finansierast med lån der statenrefunderer rentekostnadene med utgangspunkt iHusbanken sine rentesatsar. Denne refusjonenaukar med vel 12 mill. kr i høve til 2010, først ogfremst fordi grunnlaget aukar, både for veg- ogskuleinvesteringar.Det er budsjettert med eit utbytte frå Valen kraftverkpå 1 mill. kr.Det vert elles vist til låneregisteret for 2011 medoversyn over renter og avdrag.AvdragDet er minimumsreglar for storleiken på årlegeavdrag. Nedbetalingstida for låna skal ikkje overstigavegd levetid for anleggsmidlane. Fylkeskommunenstettar krava i desse reglane.I tillegg er det i følgje det såkalla formuesbevaringsprinsippetønskjeleg at summen av avdrag ognettodriftsresultat er like stor som årlege avskrivingar.Dette prinsippet vert meir enn oppfylt ifylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag.I 2011-budsjettet er det ført opp om lag 195 mill.kr i avdrag. Dette er ein auke på 43,5 mill. kr ihøve til 2010. Veksten i avdraga har samanhengmed høge investeringar og stor auke i samla lån.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 137

More magazines by this user
Similar magazines