Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Kulturell skulesekk .vgo 1 5002) a) Låneopptaket vert auka med 15 mill til kr. 1 173,3 millb) Opptak av kassakreditt: Innstilling som rådmann.Kontroll +/- 65 0003) Stønad til politiske parti: Innstilling som rådmann, men frikjøp vert sett til kr 45.000 pr.representant.4) IT-løyving: Innstilling som rådmann.5) Tannhelsetakst: Innstilling som rådmann.6) Kollektivsatsane vert ikkje auka %vis, men skal samordnast og favorisera daglege brukarar.B) Økonomiplan for 2011-2014som rådmannens innstilling, justert for endringar i ovanståande 2011-budsjett.C) TekstframleggOpplæring og helse1. For å styrka kvaliteten i opplæringa og betra tilrettelegginga, vil Fylkestinget m.a. auka opp stillinganefor miljøarbeidarane, redusera samanslåinga av klassar i fellesfag og setja av meir midlar til undervising/ gruppedeling. Yrkesretting av fellesfaga og meir praktisk tilnærming av undervisinga er ogsåviktige tiltak.2. Fylkestinget vil gje elevane gode, gratis og varierte tilbod om læremiddel, både tradisjonelle og digitale,på begge målføre, til same tid og pris.3. Fylkestinget vil vidareføra og styrkja samarbeid mellom ungdomsskulen og vidaregåande for at denenkelte eleven skal gjera betre val og få betre oppfølging.4. Fylkestinget vil samarbeida tettare med kommunehelsetenesta for å styrkja helsetilbodet til våre elevar,og mellom anna setja i gong prøveprosjekt med skulepsykolog (jf. tiltak i Ytrebygda).5. Fylkestinget vil styrkja skular som får høvesvis mange elevar med låge inntakspoeng6. Fylkestinget vil etablera eit samarbeidsprosjekt med kommunane for å styrka tannhelsa hos eldre ogpleietrengande, og for å kunna redusera omfanget av ufrivillig deltid i tannhelsetenesta.7. Fylkestinget vil styrkja fagopplæringskontoret og forsterka samarbeidet med partane i arbeidslivet forå få nok læreplassar og særleg oppmoda offentlege verksemder om å ta inn lærlingar.Klima8. For å følgja opp stategiar og tiltak i klimaplanen, set fylkestinget av kr 10 mill i 2011. Fylkestinget harsom mål innan 2014 å nytta omlag 1 % av det totale driftsbudsjettet til klimatiltak, i tråd med tilrådinganei Stern – rapporten. For Hordaland tyder det omlag kr. 50 mill årleg.Samferdsel9. Fylkestinget vil, saman med Bergen Kommune, intensivera arbeidet for å betra framkoma for kollektivtrafikkeni Bergen. Alle 4 felts innfartsårer og eksisterande sambruksfelt vert omgjort til ”yrkestransportfelt+ 7,5 tonn i ein overgangsperiode, til permanente kollektivfelt er etablerte.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 22

More magazines by this user
Similar magazines