Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Fylkesrådmannen sitt forslag til budsjettgrunnlagbyggjer på opplegget i rammesaka.Innanfor opplæringssektoren har ein teke omsyn tilat det er nye skular med heilårsdrift i 2011. I tillegger det under planlegging fleire nye skulebygg iøkonomiplanperioden, både i Bergen sentrum, påVoss og i Åsane. Desse utbyggingane vil krevjahøgare kapitalutgifter og auka driftskostnader.Budsjetta for dei vidaregåande skulane er samlareduserte med om lag 15 mill. kr frå 2010 til 2011.Dette er knapt 1 % av skulane sine budsjettrammer.I tertialrapporten til fylkestinget i oktober 2010, harfylkesrådmannen ein gjennomgang av den økonomiskesituasjonen for heile fylkeskommunen dersærleg samferdselssektoren viser overskriding inneverandeår. Fylkesrådmannen peikar i tertialrapportenpå at overskridinga i 2010 i stor grad ereingongsutgifter i 2010 som ikkje vil koma att i2011.Dei delane av samferdselsbudsjettet som viser segå vera for knapt budsjettert i 2010, har ein freista åta omsyn til i føreliggjande budsjettgrunnlag. Dettegjeld ny vurdering av inntektsbudsjettet og ein delkostnader som følgje av auka rutekøyring somfølgje av endringar i grunnskulemønsteret i kommunanem.v.Stikkordsmessig inneheld budsjettgrunnlaget dessepunkta innanfor kvar sektor:Opplæring• Liten reduksjon i budsjettrammene til vidaregåandeskular – om lag 15 mill. kr• Driftsmidlar til to nye skular som vart teknei bruk i hausten 2010 - heilårsverknad• Auke i driftsmidlane som følgje av tilbygg/ombyggingav tre skular - heilårsverknad• 4,5 mill. kr i styrking av budsjettet for fagprøver• Lærlingtilskotet redusert med 10 mill. krsom følgje av lågare tal lærlingarFylkestingetFylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæringmed 5 mill. kr. Dermed vert reduksjonen iramma ca. 10 mill. kr.Tannhelse• Takstauke på 7% for vaksne kundar –framleis låge takstar i Hordaland samanliknamed andre fylkeskommunar• Arbeidet med samlokalisering av klinikkarheld fram• Rekrutteringsarbeid for tannlegar og tannpleiararprioritert – samlokalisering eit leddi dette arbeidetFylkestingetFylkestinget vedtok å auka takstane med 10%.Regional utvikling• Arbeid med Regional planstrategi heldfram• Midlar til regionalt forskingsfond – nyttarbeidsområde• Utviklingsmidlar fordelte til prosjekt i femkommunar– ny utlysing frå 2012• Løyvingar til Friluftslivets hus og Kystfriluftslivetshus med 1 mill. kr til kvart husSamferdsle• Fylkeskommunen den samlande samferdselsaktørensom følgje av forvaltingsreforma• Takstauke i gjennomsnitt 2,5% - minstetakstuendra på kr 25• Drifta av Bybanen i Bergen – heilårsdrift• Heilårsdrift rutepakke Bergen sør• Det vert lagt opp til to ferjer i sambandetKrokeide – Hufthamar i Austevoll• Rutepakkane Bergen sentrum og BergenNord startar opp drifta frå oktober 2011.• Kostnadene med driftskontraktane for fylkesvegvedlikehaldethar auka mykje – andrevedlikehaldspostar må bremsast.Kultur• Ny fylkeskommunal ording med tilskot tilkulturhus/arenaer på 10 mill. kr årleg.• Tilskot til Fartein Valen senter i Sveio med6 mill. kr i 2011• Tilskot til utbygginga Arena USF med 2mill. kr i 2011• Tilskot til båthall ved Hordamuseet med1,35 mill. kr i 2011• Kulturelt utviklingsprogram vidareført i2011 med 7 mill. kr til fordelingFylkestingetFylkestinget auka løyvinga til Usf verftet med 5mill. kr til 7 mill. kr. Vidare vart det m.a. ført opptilskot til Oseanna med 2,5 mill. kr og Grieghallenmed 1 mill. kr.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 7

More magazines by this user
Similar magazines