Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Fv 565 Fotgjengarkryssing ved Alver. I tiltakspakkenvart det i 2009 løyvt 5 mill kr til ein undergangved Alversund skule. Reguleringsplanenkonkluderer med at ei fotgjengarbru er den besteløysinga. Det kan visa seg at dei 6 mill. kr som erlagt inn i budsjetta for 2010 og 2011, er i minstelaget for å fullfinansiera prosjektet. Ei eventuellekstraløyving vil bli lagt fram som eiga sak seinare.Prosjektet har vore lyst ut på anbod, men fekkingen kvalifiserte anbydarar og vil bli lyst ut pånytt.Fv 550 Utne – Herand. Til opprusting av dennevegen til 10-tonns akseltrykk og 19 meters vogntoglengdevart det løyvt midlar i tiltakspakken i2009. I handlingsprogrammet vart det sett av 15mill. kr i 2010 og 2011. Det har vore tidkrevjandeå få fram ein plan for denne opprustinga fordi einønskjer å bevara den spesielle karakteren dennevegen har. Men ein reknar no med å ha funne eiløysing som stettar krava til vegstandard og ønskjeom å bevara vegen sin karakter.Fv 209/fv 223 Brattholmen – Storskaret. Dettetrafikksikringsprosjektet er i hovudsak finansiertmed tilskot frå Fjell kommune. Anleggsarbeidetvil i hovudsak bli fullført hausten 2010.Fv 315 Bavallsvegen. Dette prosjektet fekk godkjentei forskotering på 14 mill. kr i 2009, men einkostnadsauke har gjort det naudsynt med ei fylkeskommunalløyving på 2 mill. kr i 2011, medanVoss kommune og Voss Resort har gått inn medeit tilskot på 4 mill. kr.Fv 563 Kleppestø – Ask. Arbeidet med parsellvisutbygging av denne strekninga er starta opp i 2010og vil bli ført vidare i 2011.Fv 79 Jensanesvegen. Dette er eit samarbeidsprosjektmed Stord kommune som er byggherre forprosjektet. Vegdelen av prosjektet er kostnadsreknatil 36 mill. kr Av dette er 15 mill. kr forskoteringfrå Stord kommune. Anleggsstart vinteren2010/2011 og byggjetid to år.Fv 209 Storskaret – Arefjordpollen. Prosjektet vilavlasta lokalvegnettet for trafikk samstundes somdet vert bygt gang- og sykkelveg. Førebels kostnadsoverslager sett til 60 mill. kr, men dette overslageter bygt på for gamle planar og må oppjusterast,og fylkesrådmannen vil koma attende til dette.I økonomiplanen er det ført opp 10 mill. kr i2012, 20 mill. kr i 2013 og 40 mill. kr i 2014.Fv 158 Grindavoll – Lepsøy bru. Prosjektet gjeldgang- og sykkelveg og å gje betre framkomst fornæringstransporten. Førebels kostnadsoverslag ersett til 50 mill. kr, men dette må konkretiserast nærarei det vidare arbeidet. Fylkesrådmannen har settav 20 mill. kr i 2013 og 36 mill. kr i 2014.Rv 13 Brattlandsdalen. For å sikre ei forskoteringfrå Suldal kommune, Ryfylkevegen AS og Oddakommune på 8 mill. kr til utbetring av nokre flaskehalsarpå denne vegen vil fylkeskommunen løyva 5mill kr som ei forskotering til dette prosjektet. Midlanevil bli refunderte over riksvegbudsjettet.Sekkepostar utanom Bergen. Desse midlane går tilmindre prosjekt utanfor Bergen kommune. Midlanegår i hovudsak til trafikksikringsprosjekt, gang- ogsykkelvegar og mindre utbetringar. Fordelinga påprosjekt og tiltak vil bli lagt fram for fylkestinget i eieiga sak.RassikringstiltakSamferdselsdepartementet gjorde i melding den 18.mars 2010 kjent tildelinga av tilskot til rassikringstiltakpå fylkesvegnettet for perioden 2010-2013.For denne perioden har Hordaland fylkeskommunefått tilsegn om 283 mill. kr, og i perioden 2014-2019er det gitt tilsegn om 175 mill. kr for å gjera ferdigdei prosjekta som starta i første periode. I 2010 fekkHordaland 13 mill. kr, og i 2011 er det gjeve 59mill. kr.Praktiseringa av ordninga med tilskot til rassikringvart lagt fram som melding for fylkesutvalet den 25.august 2010. Nedanfor er det ei omtale av prosjekta.Fv 344 Trefall nedre del, Vaksdal kommune.Detteraspunktet ligg på fylkesvegen mellom Nesheim ogGullbrå. Det er føreslege å leggja vegen lengre ut fråfjellsida. Prosjektet fekk ei løyving på 1 mill. kr i2010, og 10 mill. kr er ført opp i 2011. Tidlegare erdet laga ein enkel skisseplan. No held ein på medein reguleringsplan, men denne er ikkje ferdig. Einreknar med å ha ein godkjent plan tidleg i 2011 og atein får gjennomført rassikringstiltaket så snart detpraktisk let seg gjera.Fv 572 Eddagjelet, Eddagjelet sør, Torgildsberget,Ulvik kommune. På strekninga frå Ulvik til Brurarviker det registrert mange raspunkt og på ei strekningpå 4 km er det registrert 11 raspunkt.Eddagjelet, Eddagjelet sør og Torgilsberget er raspunktsom ligg tett ved kvarandre på ei strekning påca. 700 m. Det er i gang arbeid med reguleringsplanfor strekninga. Det er ikkje konkludert med kvaHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 51

More magazines by this user
Similar magazines