Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

• Etterutdanning, rådgjeving og rettleiing avtannhelsepersonellHelse og omsorgsdepartementet har ansvaret forspesialistutdanning og forsking, fylkeskommunenfor spesialistbehandling, etterutdaning, rådgjevingog rettleiing.Fylkesrådmannen vil koma nærare attende til organiseringaav det nye regional kompetansesenteretog dei tilliggjande spesialistklinikkane.Klinikkstruktur i HordalandI Plan for tannhelsetenester i Hordaland 2010 –2013 er det lagt opp ein meir sentralisert klinikkstruktur.Planen vart godkjent i fylkestinget i 2010,men kvar klinikk skal leggjast fram som eige sakfør eit tilbod blir lagt ned.Fylkesrådmannen er i gang med arbeidet med åfølgja opp endringane i klinikkstrukturen slik detvar lagt opp til i tannhelseplanen.Ny lov om tannhelsetenesterNye reformer er varsla i St. meld. nr 35(2006 –2007)Regjeringa går i St.meld. nr. 35 inn for å gje eitoppsøkande tannhelsetilbod til nye grupper, m.a. tilfleire personar med alvorlege psykiske lidingar.Ungdom frå 19 til 20 år, noverande gruppe d, viltruleg få fri behandling.Desse nye tilboda vil truleg bli innført i løpet avøkonomiplanperioden.Fritt tannlegeval for enkelte prioritertegrupperRegjeringa går i St.meld nr 35(2006-2007) inn forat prioriterte grupper over 18 år skal kunne veljemellom offentlege og private tenesteytarar. Det vilbli sett som vilkår at dei private tannlegane somønskjer å behandle prioritert klientell inngår avtalemed fylkeskommunen.Fylkeskommunane vil refundere utgiftene til tannbehandlingav prioritert klientell i privat praksis.Det vil bli ekstra kostnader med administrering avei slik ordning, og det vil bli problematisk å reduseretannhelsedistrikta sine budsjett i same grad somutbetalingane til privat sektor.Styrking av det helsefremjande og førebyggjandearbeidetTannhelsa til ungdommen i Hordaland er ikkje sågod som ønskjeleg, jf Kostra tal for tannhelse, ogdet førebyggjande arbeidet i fylket bør difor styrkast.M.a. bør samarbeidet med kommunale tenester,frivillige lag og organisasjonar m. fl. bli betre.Nye utgifter i planperiodenNår det regionale odontologiske kompetansesenteretog spesialistklinikken kjem i drift frå hausten2012, vil fylkeskommunen dekke utgiftene til delarav drifta.Lønsutgiftene per år med dei nye tiltaka vil vertaom lag 8 mill. kr Spesialistbehandlinga vil gje inntektertil fylkeskommunen, men det er vanskeleg åanslå kor store dei vil bli. Det er grunn til å tru atinntektene vil auke etterkvart som spesialistklinikkenblir bygd ut og får status som eit kompetansesenteri regionen.Fylkesrådmannen har ikkje lagt inn endringar itannhelsebudsjettet i økonomiplanperioden samanliknamed budsjettet for 2011.Fylkesrådmannen vil koma nærare attende til verknadeneav oppbygginga av det regionale kompetansesenteretog spesialistklinikken i seinare budsjett.Regional utvikling og fylkeskommunalnæringsverksemdDet er ikkje lagt inn endringar innan området regionalutvikling i økonomiplanperioden samanliknamed budsjettet for 2011.Forvaltningsreforma har gjeve fylkeskommunenfleire nye oppgåver innan regional utvikling. Vidarelegg ny plan- og bygningslov auka vekt på fylkeskommunensi rolle i plansystemet. Klimautfordringa,miljørelaterte oppgåver og folkehelse setogså krav til kompetanse og ressursar.Nye ansvarsområde og oppgåver innan regionalutvikling vil stilla auka krav til ressursar og verkemiddel,og til kompetanse og kapasitet i fylkesadministrasjonen.HardangerbruaFram til 2012 overfører fylkeskommunen 35,6 mill.kr årleg til Hardangerbrua AS. Ein vil då ha nåddopp i det avtalte tilskotet på 356 mill. kr, som erføresett finansiert med konsesjonskraftmidlar.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 146

More magazines by this user
Similar magazines